İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
=> TEST
=> UYARI:Tarih-9
=> İCATLAR KRONOLOJİSİ
=> TARİH/9.SINIF
=> TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER
=> TARİH ÖĞRETİMİNİN YARARLARI
=> TARİHİN KONUSU
=> KARBON 14 METODU
=> TÜRK ADININ ANLAMI
=> ANADOLU'DA İLK UYGARLIKLAR
=> UYARILAR-İslamiyete Öncesi
=> İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ/ UYARILAR
=> ANAYURTTA KURULAN İLK UYGARLIKLAR
=> HUNLARDAN ÖNCEKİ TÜRKLERİN YAŞAYIŞI
=> DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI
=> TARİH ÇEŞİTLERİ
=> İSLAM TARİHİ / Uyarılar
=> TARİHTE TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER
=> ANADQLUNUN TARİH ÖNCESİ; MERKEZLER VE ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN SINIFLANDIRILMASI(Tasnifi)
=> İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
=> TARİHİN KULLANDIĞI METODLAR(YÖNTEMLER)
=> ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERİ
=> Harita(Anadoul Beylikleri)
=> HİNT UYGARLIĞI
=> ESKİ TÜRKLERDE VE OSMANLILARDA HARİTACILIK
=> İRAN UYGARLIĞI
=> TÜRKİYE TARİHİ / Uyarılar
=> İlk Çağ'da Anadolu Uygarlıkları
=> ESKİ MISIR UYGARLIĞI
=> Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar
=> İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ/ Uyarılar
=> Ege Ve Yunan Uygarlığı
=> DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI
=> SORU-CEVAP ÇALIŞMASI
=> MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
=> ORTA ASYA TÜRK MEDENİYETİ
=> ORTA ASYA NERESİDİR?
=> TEST:İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
=> TARİH BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE AŞAMALARI
=> İSLÂMİYETİN DOĞUŞU VE İSLÂM DEVLETÎ
=> TARİHİN İLKELERİ
=> TARİH ÖĞRETİMİNDE AMAÇLAR
=> TARİHİN ÖZELLİKLERİ
=> TARİHİN KAYNAKLARI
=> Anadolu'nun Çevresindeki Uygarlıklar
=> lise:1/çalışma soruları
=> İLK TÜRK DEVLETLERİ
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı


LİSE 1-TEST
TEST 1

1)İlkçağ medeniyetleri arasındaki ticari ilişkileri araştıran bir araştırmacı aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisine başvurursa konuyla ilgili bilgilere daha kolay ulaşır?

A) Filoloji B) Arkeoloji C) Nümizmatik
D) Diplomatik E) Kronoloji

2)Eski Mısır’da, bir yandan tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin ve Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının saptanması da geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.
Yukarıdaki bilgilere göre bilimsel gelişmeler ile aşağıdakilerden hangileri arasındaki ilişki vurgulanmıştır?

A) Dinsel inanışlar ve siyasal gelişmeler
B) Doğa olayları ve ekonomik gelişmeler
C) Kültürel gelişmeler ve doğa olayları
D) Siyasal gelişmeler ve teknik gelişmeler
E) Ekonomik ilişkiler ve dinsel inanışlar.

3)İlkçağ Uygarlıkları’nda medeniyetin gelişim seyri düşünüldüğünde aşağıdaki olaylardan hangisinin günümüz medeniyetinin gelişimine daha fazla katkıda bulunduğu söylenebilir?

a) Paranın bulunması
b) Yerleşik hayata geçiş
c) Demirin bulunup işlenmeye başlaması
d) Yazının bulunması
e) Savaşlar ve antlaşmalar.

4)
I. Çevresi doğal engellerle çevrili olduğundan istilalara az uğramıştır.
II. daha çok kendi iç dinamiği ile kalkınmış, diğer uygarlıkları etkilemiştir.
Yukarıda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mezopotamya b) Roma c) Mısır d) Yunan e) Anadolu

5)
I. Alfabenin İcadı – Fenikeliler.
II. Çivi yazısının icadı – Sümerler
III. Paranın İcadı – Lidyalılar
IV. Resim yazısının icadı – Mısır
V. İlk yazılı kanunlar - Yunanlılar
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) I b) II c) III d) IV e) V

6) Yunan şehir devletleri arasında siyasi birlik olmamasına rağmen, kültür birliği vardır.
Bunu sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bağımsız yaşama isteği
b) Yunan şehirlerinin kalkınmış olmaları
c) Olimpiyatlar düzenleyerek yarışmalar yapmaları
d) Deniz ticaretiyle uğraşmaları
e) Okuma – yazma oranının yüksek olması

7)Hititlerin bazı özellikleri şunlardır.
—Toplumun fazla dindar olması rahiplerin etkisini azaltmıştır.
—Asurlular ile yapılan ticaret sonunda çivi yazısı öğrenilmiştir.
—Kendilerine toprak verilen soylular asker yetiştirmek ve savaşa katılmak zorundadır.
Bu özellikler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.
b) Toprak sistemine dayalı ordu oluşturulmuştur.
c) Ekonomik ilişkiler kültürel gelişmeye katkıda bulunmuştur.
d) Tarih çağlarına geçilmiştir.
e) Rahip-kral anlayışı yönetime hâkimdir.

8)Özel mülkiyet kavramının ilk defa Sümerlerde oluşması aşağıdakilerden hangisini de beraberinde getirmiştir?

a) Ordu teşkilatının güçlenmesini
b) Bilimsel çalışmaların yapılmasını
c) Halkın sınıflara ayrılmasını
d) Yazılı kanunların yapılmasını
e) İç karışıklıkların sona ermesini

9)Dünyanın en eski yerleşim alanlarından olan Mezopotamya, defalarca istilaya uğrayarak birçok uygarlığın çıktığı bölge olmuştur. Mezopotamya’nın bu denli seçkin bir yer olmasının en önemli nedeni nedir?

a) Asya, Avrupa ve Afrika gibi üç kıtayla iç içe olması.
b) Elverişli coğrafi koşullara sahip olması.
c) Zengin yeraltı kaynaklarının bulunması.
d) Mısır – Fenike gibi çağdaş uygarlık merkezlerine yakın olması.

10)Frigyalılar tarım ve hayvancılıkla uğraştılar komşu ülkelerle ekonomik ilişkilere girmediler. Bir anlamda içine kapanık bir devlet olarak varlıklarını sürdürdüler. Buna göre Frigyalılarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

a) Yaşamlarının temel dayanağı olan tarım ve hayvancılığı yasalarla korudular.
b) Ticari rekabet olmadığı için barış içinde yaşadılar.
c) Anadolu’da konut mimarisini başlattılar.
d) Komşu ülkelerin yaşamlarından etkilendiler.

11)Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu’da Van Gölü dolaylarında devlet kuran Urartuların yerleşik yaşadıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

a) Tuşpa şehrini başkent seçmeleri.
b) Güçlü bir ordu kurmaları.
c) Komşu ülkelerle ticaret yapmaları.
d) İki tür yazı kullanmaları.

12)Anadolu’da Karain Mağarası, Çayönü, Çatalhöyük gibi yerlerde araştırma yapan bir bilim adamı aşağıdaki bulgulardan hangisine rastlayamaz?

a) Taş ve madenden yapılmış araç gereçler.
b) Değirmen taşları.
c) Süs ve takı eşyaları.
d) Üzerinde yazı bulunan tabletler.

13)
I. Kral Yolunun yapılması.
II. Güneş yılı takviminin yapılması.
III. İlk paranın kullanılması.
IV. Yazılı hukuk döneminin başlaması.
V. Tarih yazıcılığının başlaması.
Yukarıda verilen olaylardan hangileri Anadolu tarihiyle ilgilidir?

a) I, III, V b) I, II, V, c) II, IV, V d) II, III, V

14)Sümerler, yıldız kümelerini ve oluşturdukları burçları ilk kez buldular. İnsan yaşamını burçlarla ilişkilendirdiler.
Bu tür çalışmalar Sümerlerin hangi bilim dalı ile uğraştıklarını gösterir?

a) Tarih b) Fizik
c) Matematik d) Astronomi

15)Urartuların mezarlarını oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

a) Mimarlıkta geliştiklerinin
b) Öldükten sonra dirilmeye inandıklarının
c) Barış içinde yaşadıklarının
d) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının

16)Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tarafsız bir tarih anlayışının göstergesidir?

a) Yıllıkların, Kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılması.
b) Yıllıkların özellikle ünlü Kralların dönemleri hakkında bilgi vermesi.
c) Kralların zaferleri yanında yenilgilerinin de yazılmış olması.
d) Yıllıkların edebi bir dille yazılmış olması.
TEST 2
1)Yazı Anadolu’ya, Mezopotamyalı Asurlular aracılığı ile gelmiştir. Böylece Anadolu’da tarih devirleri başlamıştır. Kayseri Kültepe’de yapılan kazılarda Asurlulara ait ticari belgeler ve “Karum” denilen pazarlar bulunmuştur.
Bu bilgilere göre Asurlular ile ilgili aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Anadolu’da sömürge imparatorluğu kurdukları
B) Geçim kaynaklarının ticaret olduğu
C) Gelişmiş bir ekonomik yapının olduğu
D) Anadolu’da tarihi devirleri başlattıkları
E) Mezopotamya-Anadolu arasında ilişkiyi sağladıkları

2)İlkçağda İyon şehirlerinde birbirine paralel düzgün sütunlu caddeler, görkemli tapınaklar, tiyatrolar, agora denilen çarşılar ve sağlık merkezleri yapılmış, bunlar günümüze kadar ulaşmıştır.
Bu durum, İyonların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir?

A) Birden fazla tanrıya inandıklarının
B) Bilimsel çalışmalar yaptıklarının
C) Mimaride geliştiklerinin
D) Ticarette geliştiklerinin
E) Barış içinde yaşadıklarının

3)Fenikelilerin kullandığı harf yazısı zamanla İyon ve Yunan uygarlıklarında da kullanılmaya başlanmış ve Akdeniz havzasında yaygınlaşmıştır. Roma’da Latin alfabesi bugünkü şekline ulaşmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Akdeniz uygarlıkları etkileşim içerisindedir.
B) Alfabenin ilerlemesinde İyon ve Yunan kültürlerinin etkisi vardır.
C) Harf yazısının ilk şeklini Fenikeliler oluşturmuştur.
D) İlk yazılı kaynakları Fenikeliler oluşturmuştur.
E) Akdeniz Havzası dünya kültür tarihine katkıda bulunmuştur.

4)Antik dönemde Sümerlerde görülen;
I. Sitelerin başında rahip-kral olan “patesi”nin bulunması
II. Ziggurat adı verilen yüksek tapınakların gözlem evi olarak kullanılması
III. Dinlerinin dünyevi özelliklere sahip olması,
Özelliklerden hangisi ya da hangileri, teokratik bir yönetim uygulandığını gösterir.

A) Yalnız I B) Yalnız I C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5)Aşağıdakilerden hangisi, Hititlerin Mısır Uygarlığı’ndan etkilendiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Merkezi yönetime önem vermeleri
B) Doğa unsurlarını tanrılaştırmaları
C) Tarımla uğraşmaları
D) Hiyeroglif(resim yazısı)’i kullanmaları
E) Yazılı antlaşma imzalamaları

6)Sümerler ölümden sonraki hayata inanmaktaydılar. Ancak Samilerin Mezopotamya’ya gelmelerinden sonra bu inanç kaybolmaya başlamıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Mezopotamya’da farklı toplumlar yaşamaktadır.
B) Sümerlerin inanç sisteminde zamanla değişmeler yaşanmıştır.
C) Mezopotamya toplumları birbirlerinden etkilenmiştir.
D) Samiler ölümden sonraki hayata inanmışlardır.
E) Samiler tek tanrılı inanç sistemini benimsemiştir.

7)
I. Mezopotamya Uygarlığı’nın oluşumunda Dicle ve Fırat ırmakları etkili olmuştur
II. Mısır Uygarlığı, Nil Nehri çevresinde ortaya çıkmıştır.
III. iklimin değişmesi üzerine yaşama elverişli alanların azalması, Orta Asya Türklerini göçlere yöneltmiştir.
IV. Yunanlılar, ülkelerinde tarıma dayalı alanların azlığı nedeniyle deniz ticaretine yönelmişlerdir.
Yukarıdaki bilgilere göre, insanoğlunun kültürel oluşum ve yapılanmasında etkili olan temel faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyaset B) Din C) Askerlik D) Coğrafya E) Ticaret

8)Hititler veraset yasası çıkararak, kralın ölümü halinde tahta geçmeyi bir düzene koymuşlardır.
Bu durumun nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Hititlerin hukuka önem vermeleriyle
B) Ülkenin parçalanmasını engellemek istemeleriyle
C) Kralların yönetimde aşırı yetkili olmalarıyla
D) Sınıf farklılıklarını sona erdirmek istemeleriyle
E) Tarihte ilk kanunları yapmış olmalarıyla

9)Anadolu uygarlıklarında, ülkenin başında kralların devlet işlerini yürütürken çeşitli yardımcıları vardı. Bunlar memurlar ve asillerden oluşan danışma meclisi idi. Merkezden uzak olan yerlerdeki eyaletlerde ise merkezden atanan valiler görev yapmaktaydı.
Bu bilgiye dayanarak İlkçağ Anadolu uygarlıklarında devlet yönetimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Halk yönetime katılmıştır.
B) Merkezi otorite güçlüdür.
C) Eyaletler bağımsız birer devlettir.
D) Kurumlaşma anlayışı gelişmemiştir.
E) Danışma Meclisi kralın üstünde yetkilere sahiptir.

10)Alacahöyük’te yapılan kazılarda, onüç prens mezarı ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlarda elbiseler, süs eşyası, maden ve toprak kaplar ile boğa ve geyik heykelleri bulunmuştur.
Buna göre;
I. Ölümden sonraki yaşama inanıldığı
II. El işlemeciliğinin yapıldığı
III. Yontmataş döneminin yaşanmakta olduğu
IV. Maden işlemeciliğinin bilindiği
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) II, III ve IV

11)İlkçağda Avrupa’da bilim, kültür ve sanat alanında ileri bir seviyeye ulaşılmasına rağmen Ortaçağ’da bu alanlarda önemli gelişmeler olmamıştır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Ulusal devletlerin kurulamaması
B) Merkeziyetçi yönetimlerin güç kazanması
C) Kilisenin her alanda etkin olması
D) Haçlı seferlerinin düzenlenmesi
E) Ekonominin tarıma dayalı olması

12)Lidyalılar:
I – Kral Yolu’nu yaparak doğu-batı ticaretini geliştirdiler.
II – Aristokratik bir idare ile yönetildiler.
III – M. Ö. 700’de parayı icat ettiler.
IV – Fildişi oymacılığında ilerlediler.
V – Büyük Menderes ve Gediz arasında yaşadılar.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Lidyalıların ticaret alanında geliştiklerini gösterir?

A) II-IV-V B) I-V C) I-II-III D) IV-V E) I-III

13)
— İlkçağ’da Yunanistan halkı şehir devletleri halinde örgütlenmiş ve dört yılda bir tanrıları adına düzenlenen olimpiyatlarda bir araya gelmişlerdir?
Buna göre, Yunanistan ile ilgili olarak,
I. Siyasi birlik yoktur.
II. Kültürel etkileşim vardır.
III. Çok tanrılı dinler yaygındır.
Gibi yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

14)
I. İlk yazı Mezopotamya’da bulundu.
II. Kâğıt, matbaa ve pusula Çinliler tarafından bulundu.
III. Avrupalılar bu teknik buluşları geliştirdiler.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, uygarlık için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

A) Uygarlık, insanlığın ortak ürünüdür.
B) Tarih devirleri Avrupa’da başlamıştır.
C) Uygarlığın ilk beşiği Avrupa’dır.
D) Çin uygarlığı yakın çevresini etkilemiştir.
E) Uygarlık batıdan doğuya yayılmıştır.

15)Mezopotamya’nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kökenli bir kavim olan Sümerler M.Ö. IV. Binde Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Burada şehir devletleri kurmuş, ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Mezopotamya medeniyetinin temelini atanlar Sümerlerdir.
B) Mezopotamya’da tarihi devirler Sümerlerle başlamıştır.
C) Bilinen ilk hukuk kurallarını Sümerler oluşturmuştur.
D) Mezopotamya’da yazıyı ilk defa Sümerler kullanmıştır.
E) Sümerlerin dünya medeniyetine büyük katkıları olmuştur.

16)Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulan Urartular için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarımla uğraşmışlardır.
B) Taş mimarisinde ileri gitmişlerdir.
C) Madencilik alanında eserleri vardır.
D) En önemli eserleri İvriz Kabartmalarıdır.
E) Çivi Yazısı ve hiyeroglif yazıyı kullanmışlardır.

17)Eskiçağ’da Anadolu coğrafyası çeşitli bölgelerden oluşmaktaydı.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi Anadolu coğrafyası içinde yer almamıştır?

A) Kapadokya B) Kilikya C) Frigya D) Likya E) Ninova

18)İbraniler, Museviliğin yalnızca kendi kavimlerine gönderildiğine inanmışlar ve bu nedenle de dinlerini yaymaya yönelmişlerdir?
Aşağıdakilerden hangisinin bu anlayışın bir sonucu olduğu söylenebilir?

A) Museviliğin, geniş kitlelerin inandığı bir din olması
B) Dünyaya yayılmış olan Yahudilerin benliklerini koruması
C) Ticari etkinliklerin yaygın şekilde sürdürülmesi
D) Mimarilerinin gelişmesinin sağlanması
E) İbranicenin yaygın bir dil haline gelmesi

19)İlkçağ medeniyetlerden;
— İyonya’da
— Bergama’da
— Yunanistan’da bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
Bu bölgelerde bilimsel çalışmaların yapılması aşağıdakilerden hangisinin kesin kanıtı olabilir?

A) Bu bölgelerin ticaret yolları üzerinde bulunduğunun
B) Bu yerleşim birimlerinde özgür düşüncenin olduğunun
C) Tarımsal hayatın yoğun olduğunun
D) Bölge halkının ticaretle geçindiklerinin
E) Kilisenin hayata etki etmediğinin

20)Mısır’da Kral(Firavun) bütün insanların üstünde bir varlık olup emirleri Tanrı buyruğu gibi yerine getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

A) Mısır’ın istilalara uğraması
B) Tıp ve mumyacılığın gelişmesi
C) Kralın dini ve siyasi gücü şahsında toplaması
D) Güneş yılı esaslı takvimin yapılması
E) Çivi yazısının yaygınlaşması

21) “Pers hükümdarı I. Dara yaptığı reformlarla ülkeyi satraplık(valilik)lara ayırmıştır.”
I. Dara bununla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) İç karışıklıklara engel olmak
B) Ülkesinin savunmasını kolaylaştırmak
C) Ekonomisini güçlendirmek
D) Yönetimde kolaylık sağlamak
E) Bölgelerarası göçü durdurmak

22)M.Ö. 13. yy.da Trakya kökenli bazı kavimler Anadolu’ya doğru göç ettiler. Bu göçlere “Ege Göçleri” denir.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerle birlikte Anadolu’da ortaya çıkan durumlardan biri olamaz?

A) Anadolu merkezi birliğinin sağlanması
B) Anadolu’da kültürel kaynaşmanın oluşması
C) Anadolu’nun siyasi ve sosyal açıdan tahrip olması
D) Anadolu’da yeni devletlerin kurulması
E) Anadolu’da etnik kaynaşmanın meydana gelmesi

23)Hindistan’da Budizm’in geçmişi eski olmasına rağmen, Brahmanizm zayıflayıncaya kadar Budizm etkili olamamıştır.
Budizm’in hangi özelliği yayılmasını geciktirmiştir?

A) Brahmanizm’e düşmanlığı telkin etmesi
B) Kendine mahsus bir felsefesinin olmayışı
C) Sosyal eşitliği savunması
D) Savunduğu ilkelerin halk tarafından anlaşılmaması
E) Devlet tarafından desteklenmesi

24)Yunan uygarlığında heykel sanatının gelişmesinin sebebi nasıl açıklanabilir?

A) Yunanlıların milli sanatı olması
B) Sanatçıların teşvik edilmesi
C) İşlenmeye müsait kalkerli kayaların çok olması
D) Tanrıların insan şeklinde düşünülmesi
E) Kültürel bir zenginliğin olması

25)“Patesi” kavramı aşağıdaki ilkçağ medeniyetlerinden hangisine aittir?

A) Çin B) Hint C) İskit D) Fenike E) Mezopotamya

26)Aşağıda verilen yargılardan hangisi Mısır Krallarının dini ve siyasi otoriteyi şahsında toplandığının kanıtı sayılabilir?

A) Toprakların Kral adına ekilmesi
B) Kralın emirlerinin kanun gibi algılanması
C) Kralların korunması için piramitlerin yapılması
D) Kralların İlah-Kral olarak görülmesi
E) Rahiplerin nüfuz kazanması

27)Doğu ülkeleri ile Batı ülkeleri arasında Kral Yolu’nu yaparak Ön Asya ticaretinde etkin hale gelen Lidyalılar ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin doğal sonuçlarından biri olamaz?

A) Lidya ekonomisinin güçlenmesi
B) Değiş-tokuş usulünün kalkması
C) Ticaret hayatının canlanması
D) Devletlerarasındaki savaşların durması
E) Kültürel iletişimin hızlanması

28)Aşağıdakilerden hangisi Çinliler tarafından dünya kültür ve uygarlığına kazandırılan bir yenilik değildir?

A) Alfabe B) Barut C) Matbaa D) Mürekkep E) Pusula

29)Aşağıdakilerden hangisi ilk çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların ortak özelliklerinden biridir?

A) Merkezi yönetim anlayışının olması
B) İlkel demokrasinin ilk örneklerini uygulamaları
C) Çok tanrılı dinsel inançlarının olması
D) Gelişmiş bir denizciliğin olması
E) Ticaretin temel ekonomik uğraş olması

TEST 3

1) M.Ö.2000 yıllarına doğru Anadolu’ daki devletlerin Asurlularla ticaret yaptıkları anlaşılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A) Kayseri Kültepe tabletlerinin Asurlu tüccarlara ait olması
B) Anadolu’ da yerleşik hayata geçilmesi
C) Lidyalıların parayı basması
D) Hititlerin Mezopotamya’ da yapılan kanunlardan faydalanması
E) İyonlyalıların Ege ve Karadeniz’ de koloniler kurmaları

2) İlkçağlarda Fenikeliler, arazileri tarım faaliyetleri için uygun olmayan Lübnan ve Suriye’ nin Akdeniz kıyı kesiminde yaşamışlardır. Kolonicilik yaparak ticarette gelişmişlerdir.

Bu durum Fenikelileri aşağıdakilerden hangisine zorlamıştır?

A) Tek tanrılı inançları benimsemeye
B) Alfabeyi kullanmaya
C) Denizcilik faaliyetlerine
D) Yazılı kanunlar yapmaya
E) Toplumda sınıflaşmalar yapmaya

3) Mısırlılar, hayatın ölümle bitmediğine, insanların öldükten sonra da yaşayacaklarına inanmışlar, öldükten sonra yaşamanın şartı olarak cesedin bozulup dağılmamasını kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan dolayı Mısır’ da milli bir sanat haline gelmiştir?

A ) Labirent
B) Oymacılık
C) Mimarlık
D) Mumyacılık
E) Madencilik

4) İyonyadaki şehirler önceleri krallar, M.Ö. 500’ den sonra asillerin kurduğu oligarşik, son olarak da demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İyonyalıların çok tanrılı dinlere inandıklarına
B) İyonya’ da aşamalı olarak demokrasiye geçildiğine
C) İyonya’ da bilimin geliştiğine
D) Anadolu’ nun kültür merkezi haline geldiğine
E) İyonyalıların Batı Anadolu’ da yaşadıklarına

5) İlkçağ’ daki uygarlıklardan bazıları mezarlarını oda ve ev şeklinde yapıp içine çeşitli eşyalar koymuşlardır.

Buna bakılarak ilkçağ uygarlıklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yazıyı kullandıkları
B) Hukuk alanında gelişme kaydettikleri
C) Parayı kullandıkları
D) Şehir devletleri halinde yaşadıkları
E) Ölümden sonra hayatın devam ettiğine inandıkları

6) I. Ticaretin gelişmesi
II. Koloniler kurulması
III. Kademeli olarak demokrasiye geçilmesi
IV. Tales’ in güneşin tutulma zamanını hesaplaması
V: Paranın kullanılması

Yukarıdakilerden hangisi İyonya’ da bilimsel çalışmalar yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) V B) IV C) III D) II E) I

7) Fenike, Yunan ve İyon ilkçağ şehir devletlerinin yurtları dışında yaşam kaynakları arayışı için gerçekleştirdikleri koloni hareketleri aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Farklı uygarlıkların etkileşimlerinin hızlanmasına
B) Akdeniz siyasi birliğine
C) Doğu – Batı çatışmasının bitmesine
D) Asker gereksinimin azalmasına
E) Demokratik nitelikli yönetimlerin oluşmasına

8) Savaşların ve ticaretin kültürel etkileşimde büyük payı vardır.

Bu görüşü aşağıdakilerden hangisi desteklemez?

A) İskender’ in Asya seferi sonucunda Hellenistik kültürün oluşması
B) Mısırlıların güneş takvimini icat etmeleri
C) Haçlı seferleri sonucunda teknik buluşların Avrupa’ ya geçmesi
D) Asurlu tüccarlar sayesinde Anadolu’ da tarih çağlarının başlaması
E) Talas Savaşı’ ndan sonra Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi

9) Eskiçağ topluluklarından günümüze kadar insanlığın maddi ve manevi değerlerinden oluşan uygarlık yine insanlığın ortak malıdır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi uygarlığın gelişmelerinde en önemli etken olduğu savunulabilir?

A) Sanayi Devriminin geç yapılması
B) Toplumların demokratik yapıyı benimsemeleri
C) Askeri çalışmaların başarıya ulaşması
D) Önemli uygarlık merkezlerinin Akdeniz çevrelerinde kurulması
E) Toplumlar arası etkileşimin ve bilgi alış – verişinin gerçekleşmesi

10) İlkçağ’ da Anadolu’ da rahiplik makamına prenslerden biri getirilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Çok tanrılı dinlerin yaygınlaştığının
B) Anadolu’ da dinin sosyal hayata etkisinin az olduğunun
C) Dinin devlet kontrolü altında tutulduğunun
D) Prenslerin yetkilerinin kısıtlandığının
E) Rahiplik makamının etkisinin azaldığının

11) Uratu devletinin kralları, ülkenin çeşitli yerlerinde su kanalları ve barajlar inşa etmişlerdir.

Uygulanan bu politika öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A) Sınırların güvenliği
B) Ülkedeki asayişi
C) Merkezi yönetimi
D) Mimari alanda ilerlemeyi
E) Tarımda canlılığı

12) Hititlerin ilk yıllarında krallar hanedan üyeleri arasından ülkenin ileri gelenleri tarafından seçilirdi. Talepinuş yatpığı anayasa ile kralın kendisinden sonra başa geçecek prensi seçme hakkına sahip olmasını sağlamıştır.

Talepinuş bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Kralın yetkilerini kısıtlamayı
B) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması
C) Prensler arasında taht kavgasını bitirmeyi
D) Hitit halkının yönetime katılmasını
E) Sınırların güvenli hale gelmesini

13) Hint toplumu çeşitli sınıflardan oluşurdu. Kast örgütünün katı kuralları sınıflar arasında geçişi engelliyordu. Babadan oğula geçen kastlar arasında diyalog yok denecek kadar azdı.

Bu paragrafta anlatılan durumun, Hint uygarlığında yarattığı en önemli olumsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?_

A) Ekonomik gelişmeyi durdurmuşlardır.
B) Hindistan’da güçlü bir devlet kurulmamıştır.
C) Ülke istilaya açık bir durumdadır.
D) Hintlilerin bir ulus haline gelmesi engellenmiştir.
E) Ülkede özgün eserler ortaya çıkmamıştır.

14) Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağ’ da Anadolu’ da ileri bir sosyal yaşamın varlığını kanıtlayan gelişmelerden biri olarak değerlendirilemez?

A) Hititlerde resmi nikahla aile hukukunun korunması
B) Pek çok suçun cezasının tazminatla ödenebilmesi ve ölüm cezasının çok seyrek uygulanması
C) Kölelerin para karşılığı özgür sınıfına geçebilmesi
D) Mülkiyet hakkının güvence altına alınması
E) Soyluların devletin en yüksek makamlarına atanma hakkına sahip olması

15) Yunan şehir devletlerinden Atina ve Sparta’ nın uzak ülkelerde kolonicilik faaliyetleri yürüterek koloniler kurmalarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Yunana imparatorluğunun kurulması
B) Uluslar arası ticaretin yavaşlaması
C) Yunan dili ve kültürünün değişik yerlere yayılması
D) Pozitif bilimlerde gelişmeler olması
E) Yunan kültürünün yayıldığı bölgelerde etkisiz kalması
TEST 4
1) Mezopotamya’ da insanlar taş bulamadıkları için ev ve tapınakları kerpiçten (ağaçtan) yapmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun neden olduğu sonuçlardan birisidir?

A) Tarımın gelişmesi
B) Siyasal birliğin kurulması
C) Silah yapımının geliştirilmesi
D) Dayanıklı tarihi eserler bırakılamaması
E) Hayvancılık için elverişli ortamın olmaması


2) - Fenikeliler tarımdan ziyade coğrafi konumlarından dolayı deniz ticaretinde geliştiler.
- Mezopotamya’ da Asurlular kral yolu sayesinde ticarette geliştiler, ticaret kolonileri kurdular.
- Çinlilerin, topraklarının durumu ve ülkelerinin bulunduğu yerden dolayı başlıca gelirleri ticaretti.

Bu bilgilere bakılarak bir devletin ekonomisinin aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?

A) Siyasi yapısıyla
B) Coğrafi konumuyla
C) Dini yapısıyla
D) Tarihi geçmişiyle
E) Etnik yapısıyla


3) Alişar höyüğünde yapılan kazılarda kerpiçten bir surla çevrili kale, kalenin etrafında evler, evlerin içindeki çeşitli bölümlerde çanak çömlek parçaları, bakır ve gümüşten yapılmış süs eşyaları, kömürleşmiş buğday tanecikleri bulunmuştur.

Bu yerleşim yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Madeni işlemeyi bildikleri
B) Yerleşik yaşama geçtikleri
C) İhtiyaçları için araç gereç yaptıkları
D) Savunma önlemleri aldıkları
E) Başka toplumlarla ticaret yaptıkları

4) Hititler Aral denilen yıllıklarda:
I. Çivi yazısını kullanmışlardı.
II. Sade bir dil kullanmışlardı.
III. Tanrılara hesap verme anlayışındadırlar.
IV. Kralların başarıları yanında başarısızlıklarını da yazmışlardır.

Yukarıdakilerden hangileri, Aralların tarafsız tarih yazıcılığını başlattığının kanıtıdır?

A) I, II B) II, III C) III, IV
D) I, IV E) I, III


5) Sümer kralı Urgakina bir kitabesinde:
“Kölelik devrine son verdiğini ve özgürlüğü sağladığını” bildirmektedir.

Urgakina’nın ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslar arası ticareti gerçekleştirmek
B) Halk egemenliğini gerçekleştirmek
C) Ticareti canlandırmak
D) Çok tanrılı inanışı kaldırmak
E) Sosyal eşitsizliği kaldırmak


6) Hititlerde kraldan sonra en çok sayılan Tavannana denilen ana kraliçeydi. Tavannananın yönetim işlerinin yanında, ilahi ödevleri de vardı, kralın yokluğunda tapınaktaki ayine başkanlık ederdi.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Anadolu’ da köleliğe son verildiğinin
B) Kraliçelerin sınırsız yetkilere sahip olduğuna
C) Kraliçenin dini ve siyasi güç elde ettiğinin
D) Kraliçenin siyasi yetkilerden yoksun bırakıldığından
E) Anadolu’ da kadınların siyasi alanda daha yetkili olduklarının

7) Lidyalılarla ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.
- İlk kez parayı bulmuşlardır.
- Başkent Sard’ da serbest Pazar kurmuşlardır.
- Kral Yolu’ nu yapmışlardır.

Bu bilgilere bakılarak Lidyalılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Şehir devletleri halinde yaşadıkları
B) Bilim ve teknikte ilerlemiş oldukları
C) Ticari alanda geliştikleri
D) Mimaride ilerledikleri
E) Tek tanrı inancının yaygın olduğu

8) Sümerler M.Ö.3000’lerde yazıyı bulmuşlardır. Anadolu’ ya yazı Tunç Devrinde Asurlu tüccarlar tarafından (Kayseri – Kültepe tabletleri ) getirilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılabilir?

A) Anadolu’ da yazının Mezopotamya’ dan önce kullanıldığına
B) Tarih öncesi devirlerin bölgelere göre farklı zamanda yaşandığına
C) Anadolu’ da tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşandığına
D) Sümerlerin bakır devrini yaşamadığına
E) Mezopotamya ve Anadolu’ da tarih öncesinin beraber bittiğine

9) Hititlerde Anal denilen yıllıklarda kralların zaferleri kadar yenilgileri de yazılmıştır.

Bu durum Hititlerin Anallarda aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini göstermektedir?

A) Olayların objektif anlatılmasına
B) Neden – sonuç ilişkisine
C) Yıllıkların çivi yazısıyla yazıldığını
D) Yıllıkların sade bir dille yazılmasına
E) Yıllıkların önemli krallar dönemini içerdiğine
10) I. Romalıların Avgustos tapınağı
II. Hititlerin İvriz kabartmaları
III. İyonların Apollo tapınağı
IV. Urartuların Van Kalesi Anadolu’ da bulunan eserlerdir.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Anadolu’ nun önemli ticaret yollarında bulunduğuna
B) Perslerin Anadolu’ ya hakim olduklarına
C) Anadolu’ daki sanat eserlerinin batı bölgelerinde yer aldığına
D) Anadolu’ da değişik medeniyetlerin hüküm sürdüğüne
E) Lidyalıların parayı bastıklarına


11) İyonya ve Yunanistan’ da özgür düşüncenin varlığı felsefenin doğmasını ve bilimin gelişmesine uygun bir ortam hazırlamıştır.

Bu yerlerde özgür düşüncenin doğmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu savunulabilir?

A) Karadeniz ve Akdeniz’ de koloniler kurmaları
B) Çok tanrılı dinlere inanmaları
C) Perslerin egemenliği altına girmeleri
D) Yunan ve iyon şehir devletlerinde demokrasinin uygulanması

'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=