İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
=> TEST-TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
=> İLKLER(Cumhuriyet Döneminde)
=> UYARI-İNK:11.SINIF
=> ATATÜRK’ÜN KARLSBAD’A GİDİŞİ
=> Nutuk(Söylev)
=> NUTUK/1
=> NUTUK/2
=> NUTUK/4
=> NUTUK/5
=> NUTUK/6
=> NUTUK/3
=> NUTUK/8
=> NUTUK/7
=> NUTUK/9
=> NUTUK/10
=> NUTUK/12
=> NUTUK/14:Milli Sır
=> NUTUK/13
=> NUTUK/11
=> NUTUK/15:Ordu İle Temas
=> NUTUK//16:Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali
=> NUTUK/17:Millî teşkilât kurulması ve milletin uyarılması
=> NUTUK/18: Millî gösterilerin yankıları
=> NUTUK/20:Sivas'ta genel bir millî kongre toplama kararı
=> NUTUK/19: İstanbul'a geri çağrılışım
=> NUTUK/21:Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi
=> NUTUK/22:Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı
=> NUTUK/23:İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup
=> NUTUK/24: Ali Kemal Bey'in genelgesi
=> NUTUK/25:Sivas'a hareket
=> NUTUK/26: Erzurum'a hareket
=> Atatürk'ün Vasiyeti
=> Atatürk ile ilgili bilgiler
=> Gizli Ant-1.Dünya Savaşında
=> ATATÜRK KRONOLOJİSİ
=> ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ŞİİR
=> DEVRİMLER
=> 19 SAYI ATATÜRK'ÜN YAŞAMINDA
=> 9.sınıf günlük planı
=> Albert Einstein’in Atatürk’e Yazdığı Mektup
=> ÇTDT:150'LİKLER
=> ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
=> Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III
=> TEST-İNKILAPLAR
=> TEST-DIŞ POLİTİKA
=> TEST-kurtuluş Savaşı(Cepheler)
=> TEST-İlkeler
=> TEST:MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
=> MUSTAFA KEMAL'IN HARITASI
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığıTEST:Kurtuluş Şavaşı(Cepheler)
1. Milli Mücadele döneminde,
I. Kuvayi Milliye birliklerinin disiplinsiz davranışları

 karşısında düzenli ordular kurulmuştur.
II. Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti dışında,

TBMM Hükümeti de temsilci göndermiştir.
III. TBMM, Başkomutanlık Yasası'yla yetkilerini ge

çici olarak Mustafa Kemal'e devretmiştir.

Bu gelişmelerden hangilerinin ülkede birliği sağlamak

 amacıyla alınan önlemlerden biri olduğu savunulabilir?

A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

2. TBMM açıldıktan sonra ilk cepheyi doğuda Ermenile

re karşı açmış, XV. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'i

Doğu Cephesi Komutanlığı'na atamıştır. Kazım Karabekir

 Ermenieri yenilgiye uğratarak Kars ve Sarıkamış'ı Gümrü

Antlaşması'yla geri almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

A) Doğu sınırının kesinlik kazandığını
B) Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaştığını
C) TBMM'nin uluslar arası alanda siyasi başarı kazandığını
D) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini
E) TBMM'nin İtilaf Devletleri tarafından resmen tanındığını


3. Kurtuluş Savaşı sırasında İtalya,

— Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Londra'da düzenlenen

 konferansa TBMM Hükümeti'nin de katılmasını istemiştir.
— İkinci inönü Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki birliklerini

 çekmeye başlamıştır.
— Sakarya Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki bütün ordularını

 geri çekmiştir.

İtalya'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını sürdürmesine destek verdiğinin
B) Anadolu'daki işgallerinden bir sonuç alamayacağını gördüğünün
C) Sömürgecilik düşüncesinden tamamen vazgeçtiğinin
D) Ulusal Kurtuluş Savaşı'na askeri alanda destek verdiğinin
E) İşgal ettiği topraklarda halk direnişine saygılı olduğunun


4. Eskişehir - Kütahya Savaşları'nın kaybedilmesi üzerine TBMM'de

sert tartışmalar yaşanmıştır. Meclisteki muhalifler, yenilginin sorumlusu

 olarak gösterdikleri Mustafa Kemal'e ağır eleştiriler getirmelerine rağmen

Başkomutanlık Yasası'nın oylanmasında olumlu oy kullanmışlardır.

Muhaliflerin Mustafa Kemal'e yönelik bu tutumundaki değişiklik,

I. olası bir yenilgi durumunda Mustafa Kemal'in ordu ve halk üzerindeki

 saygınlığının sona ereceğini düşünmeleri,
II. meclisteki gruplaşmanın ancak bu şekilde son bulacağını görmeleri,
III. ülkenin kurtuluşu için tek umudun Mustafa Kemal olduğunu düşünmeleri

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


5. Mustafa Kemal,

I. Birinci Dünya Savaşı sırasında bazı cep¬helerde ordunun

 komutasının Alman subaylara bırakılması,
II. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra getirilen barış önerisinde,

 İtilaf Devletleri'nin oluşturacağı bir komisyonun Türk ordusunu denetlemesi,
III. TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'in Londra Konferansı sonunda

Fransızlarla ekonomik ayrıcalıklar içeren bir sözleşme yapması

gelişmelerinden hangilerine tam bağımsızlık ilkesine ters düştüğü için

karşı çıkmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


6. Kurtuluş Savaşı sırasında,

I. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Fransa ile Ankara

Antlaşması'nın imzalanması,
II. Eskişehir - Kütahya Savaşları'nın kaybedilmesinden sonra

Fransa'nın TBMM ile başlattığı görüşmeleri kesmesi,
III. Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması sonucu Sovyet Rusya ile

 Moskova Antlaşması'nın yapılması

gelişmelerinden hangileri, TBMM'nin saygınlığının artmasında etkili

 olmuştur?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III


7. Kurtuluş Savaşı sırasında,

I. İstanbul Hükümeti'nin dış politikada TBMM'nin kazandığı

başarılara ortak olmak istemesi,
II. TBMM ile İstanbul Hükümeti arasında ikilikler yaşanması,
III. İstanbul Hükümeti'nin bağımsızlık mücadelesi sırasında TBMM'ye

 karşı çıkan isyanlara destek vermesi

olumsuzluklarından hangileri, TBMM'nin saltanat yönetimine son

vermesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III8.
I. TBMM'nin İtilaf Devletleri'yle, Kurtuluş
Savaşı'nın silahlı çatışmalarını bitiren Mudanya Ateşkes

 Antlaşması'nı imzalaması
II. Londra Konferansı'na TBMM temsilcisi ile İstanbul Hükümeti

 temsilcisinin birlikte katılması
III. TBMM'nin Lozan Konferansı öncesi saltanatı kaldırarak

Osmanlı Devleti'ne son vermesi

Kurtuluş Savaşı sırasında yukarıdaki gelişmelerden hangileri

Mustafa Kemal'in
"Türk ulusunun tek temsilcisi TBMM'dir." sözünü destekler niteliktedir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III


9. Mustafa Kemal'in yürürlüğe koyduğu Tekâlif-i Milliye Emirleri'nde,

— Tüccarların ve halkın elinde bulunan her türlü giyim ve yiyecek mad

desinin %40'ına bedeli sonradan ödenmek şartıyla el konulacak
— Teknik araç, taşıt ve binek hayvanları ordunun emrine verilecek
— Halkın elinde bulunan silah ve cephane üç gün içerisinde orduya teslim

edilecek gibi kararlar alınmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ulusunun maddi ve manevi kaynaklarını ha

rekete geçiren bu kanun aşağıdakilerden hangisine kanıt olamaz?

A) Türk ordusuna lojistik destek sağlamaya çalışıldığına
B) Türk halkında yardımlaşma ve dayanışma duygusunun etkili olduğuna
C) Padişah ve hükümetin ulusal güçleri desteklediğine
D) Türk ulusunun bağımsızlık isteğinin öne çıktığına
E) Ulusal güç unsurlarının desteğinin sağlandığına10. Kurtuluş Savaşı sırasında,

I. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra itilaf devletleri Londra'da bir

konferans toplamışlardır.
II. TBMM tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisi

verilmiştir.
III. II. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra İtalyanlar işgal

ettikleri toprakları boşaltmaya başlamıştır.

Bunlardan hangileri Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca Yunan ordula

rına karşı yapılmadığının kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

11. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükümetinin,

I. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile imzaladığı Moskova

Antlaşmasıyla Rusya'dan askeri malzeme desteği alması,
II. Sakarya Savaşı'nın kazanılması üzerine Fransa ile imzalanan Ankara

Antlaşmasından sonra Fransa'nın Anadolu'dan çekilmesi,
III. Büyük Taarruz'dan sonra İtilaf Devletlerini Mudanya Ateşkes Antlaş

ması'nı imzalamaya zorlaması

siyasi başarılarından hangileri itilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılığına

 kesin kanıttır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III


12. TBMM'nin,

I. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Fransa ile imzaladığı Ankara

 Antlaşmasiyla ilk kez bir İtilaf Devleti tarafından resmen tanınması,
II. Kars - Sarıkamış savaşlarından sonra Ermenistan ile Gümrü Antlaşması'nı

 imzalaması,
III. Sovyet Rusya İle imzaladığı Moskova Antlaşmasindan sonra Rusya'dan

 silah yardımı alması

gelişmelerinden hangileri, İtilaf Devletlerinin Anadolu politikasında görüş ay

rılığına düştüklerinin kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III13. Türk ordularının Sakarya Savaşinı kazanmasından sonra İtilaf Devletleri

 TBMM'ye sundukları barış önerisinde "Doğu Trakya'nın Yunanistan'da kalması,

kapitülasyonların devam etmesi, askerliğin paralı olması şartıyla Türk ordusunun

sayısının artırılması ve azınlık haklarının Milletler Cemiyeti tarafından gözetilme

si"ni teklif etmişlerdir.

TBMM bu önerileri geri çevirmekle,

I. askeri,
II. ekonomik,
III. siyasi

alanlarından hangilerindeki bağımsızlığını korumak istemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve ili14. İngiltere'nin; TBMM'ye Mudanya'da ateşkes görüşmelerini teklif etmesinde,
I. Yunan ordularının Anadolu'daki işgallrine son verilmesi,
II. İtalya ve Fransa'nın Anadolu politikasında İngiltere iie görüş ayrılığına düşmesi,
III. İngiliz kamuoyunun savaşa son vermesi için Lloyd George Hükümetine baskı

 yapması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


15. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda alınan kararlardan bazıları şunlardır:

I. Doğu Trakya en geç otuz gün içerisinde TBMM Hükümeti'ne teslim edilecektir.
II. istanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacaktır.
III. Türk ve Yunan orduları arasındaki savaş sona erecektir.

Bu kararlardan hangileri Kurtuluş Savaşı'nın İtilaf Devletleri dışında İstanbul

Hükümeti'ne karşı da kazanıldığının kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III16. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Padişah Vahdettin, barış

antlaşması ile ilgili olarak İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'a, "Barış

antlaşmasını yasal bir hükümetle mi yoksa bir ihtilal örgütüyle mi yapacaksınız?

Biz, Ankara'dakilerin kabul etmeyeceği şartlarda barış yapmaya hazırız." demiştir.

Padişah Vahdettin bu tavrıyla,

I. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını devam ettirme
II. Türk ulusunun kazandığı başarıyı sahiplenme
III. İngiliz hükümetinin sempatisini kazanma

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalışmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


17. Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan,
I. Türkiye'deki bütün azınlıkların Türk vatandaşı olduğunun Batılı devletler

 tarafından kabul edilmesi,
II. Boğazların başkanı Türk olan uluslar arası bir komisyonun idaresine bıra

kılması,
III. Osmanlı borçlarının ödenmesi için alacaklı devletlerin kurduğu Dûyun-u

Umumiye İdaresi'ne son verilmesi

kararlarından hangileri Batılı devletlerin, Türkiye'nin içişlerine karışmalarını

 engellemeye yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


18. Lozan Barış Antlaşması'nda Yunanistan, onarım borcu karşılığında Karaağaç'ı

Türkiye'ye bırakmıştır.

Bu bilgiye dayanılarak,

I. Türkiye Lozan Antlaşması'yla toprak kazanmıştır.
II. Lozan Antlaşması'yla Türkiye bütün sorunlarını çözmüştür.
III. Türkiye, Lozan Antlaşması'yla bağımsızlığından hiçbir ödün vermemiştir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III19. Lozan görüşmeleri sırasında itilaf Devletleri kapitülasyonlar ve boğazlar gibi

sorunları kendi çıkarları doğrultusunda çözmek istemişlerdir.

İtilaf Devletleri'nin bu tavrı aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçmek istemediklerinin
B) Boğazların yönetiminin komisyona bırakılmasına karşı olduklarının
C) Osmanlı Devleti ile İlişkilerini sürdürmek istediklerinin
D) Türkiye'nin ulusal bağımsızlığına önem verdiklerinin
E) Sömürgecilik düşüncesinden vazgeçtiklerinin20.
I. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.
II. Osmanlı borçlarının bir bölümünün ödenmesi kabul edilmiştir.
III. Boğazlar askersiz hale getirilmiştir.
IV. Tüm azınlıklar Türk uyruğu kabul edilmiştir.

Bunlardan hangilerinin Türkiye'nin bağımsızlık haklarını zedelediği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II, III ve IVCevap Anahtarı: 1)D 2)C 3)B 4)A 5)E 6)D 7)E D 9)C 10)D 11)B

 12)A 13)E 14)E 15)B 16)E 17)D 18)A 19)A 20)C

 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=