İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
=> TEST-TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
=> İLKLER(Cumhuriyet Döneminde)
=> UYARI-İNK:11.SINIF
=> ATATÜRK’ÜN KARLSBAD’A GİDİŞİ
=> Nutuk(Söylev)
=> NUTUK/1
=> NUTUK/2
=> NUTUK/4
=> NUTUK/5
=> NUTUK/6
=> NUTUK/3
=> NUTUK/8
=> NUTUK/7
=> NUTUK/9
=> NUTUK/10
=> NUTUK/12
=> NUTUK/14:Milli Sır
=> NUTUK/13
=> NUTUK/11
=> NUTUK/15:Ordu İle Temas
=> NUTUK//16:Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali
=> NUTUK/17:Millî teşkilât kurulması ve milletin uyarılması
=> NUTUK/18: Millî gösterilerin yankıları
=> NUTUK/20:Sivas'ta genel bir millî kongre toplama kararı
=> NUTUK/19: İstanbul'a geri çağrılışım
=> NUTUK/21:Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi
=> NUTUK/22:Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı
=> NUTUK/23:İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup
=> NUTUK/24: Ali Kemal Bey'in genelgesi
=> NUTUK/25:Sivas'a hareket
=> NUTUK/26: Erzurum'a hareket
=> Atatürk'ün Vasiyeti
=> Atatürk ile ilgili bilgiler
=> Gizli Ant-1.Dünya Savaşında
=> ATATÜRK KRONOLOJİSİ
=> ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ŞİİR
=> DEVRİMLER
=> 19 SAYI ATATÜRK'ÜN YAŞAMINDA
=> 9.sınıf günlük planı
=> Albert Einstein’in Atatürk’e Yazdığı Mektup
=> ÇTDT:150'LİKLER
=> ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
=> Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III
=> TEST-İNKILAPLAR
=> TEST-DIŞ POLİTİKA
=> TEST-kurtuluş Savaşı(Cepheler)
=> TEST-İlkeler
=> TEST:MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
=> MUSTAFA KEMAL'IN HARITASI
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığıMONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI----


TEST:1
1. I.Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı toprakla*rında yaşayan azınlıklar çeşitli cemiyetler kura*rak karışıklıklar çıkarmaya başlamışlardır.
Azınlıkların bu davranışları ile ulaşmak is*tedikleri amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bağımsız devletler kurmak
B)Ulusal kurtuluş savaşını başlatmak
C)Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak
D)Manda ve Himaye yönetimini Osmanlılara kabul ettirmek
E) Kapitülasyonları uygulamak

2. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu'yu işgal eden devletler arasında;
I.İtalya
II.Rusya
III.ABD
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gösterilemez?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) II ve III
D) I ve II E) I,II ve III

3. I. Osmanlı ordusu terhis edilecek
II.itilaf Devletleri gerekli gördükleri stratejik yerleri işgal edebilecekler
III.Demir yollan itilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacak
IV.Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa bu iller iş*gal edilecek
V.Mebusan Meclisi dağıtılacak
Yukarıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes antlaşmasının hükümleri arasında gösteri*lemez?
A) I B) II C) III D) IV E) V
4. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda İtilaf Dev*letlerini,
I.ingiltere
II.Fransa
III.italya
devletlerinden hangileri temsil etmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız IIC) Yalnız II
D) I ve IIE) I, II ve III

5. I. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan işgal*lere karşıİstanbul Hükümeti'nin kayıtsız kalması karşısında, Türk halkının düşmana karşı gösterdiği ilk tepki aşağıdakiferden hangisidir?
A)Saltanatı kaldırmak
B)Milli cemiyetler kurmak
C)Kongreler düzenlemek
D)TBMM'yi açmaya karar vermek
E) Düzenli bir ordu kurmak

6. I.Kilikyahlar
II.Trakya Paşaeli
III.Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk
IV.Kordos Cemiyeti
V.Redd-i İlhak
Yukarıdakilerden hangisi vatan toprakları*nın azınlıklara verilmesi düşüncesine karşı kurulan cemiyetlerden biri değildir?
A) I B) II C) II D) IV E) V

7. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgallere karşı kuru*lan milli cemiyetlerin amaçlarından biri de*ğildir?
A)Korunmak ve savunmak
B)Azılıkların faaliyetlerini durdurmak
C)Basın yayın yoluyla haklarını duyurmak
D)Bölgelerinin İşgallini önlemek
E) Halifeliği kaldırmak

8.I.Anadolu'nun yer yer işgal edilmesi
II.Ulusal direniş cemiyetlerinin kurulması
III.Azınlıkların faaliyetlerinin hız kazanması
IV.Kuvayı Milliye birliklerinin kurulması
V.Batı Trakya'nın Yunanistan'a verilmesi
Yukarıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın sonuçları arasında gösteri*lemez?
A) I B) II C) III D) IV E) V

9. I. Mavri Mira — Batı Anadolu'yu Yunanistan'a bağlamak
II.Hınçak-Taşnak— Doğu'da Ermeni Dev*leti kurmak
III.Pontus Rum -- Trabzon'da bir Rum
Devleti kurmak
IV.Kilikyalılar ---- Adana ve çevresinde Er*meni Devleti kurmak
V.Mekabi ----- Yahudilerin haklarını koru*mak
Yukarıda cemiyetler ve amaçları verilmiştir. Hangisinin amacı doğru yazılmamıştır?
A) I B)ll C) III D) IV E) V

10. I. Bölgesel niteliklidirler.
II.Mondros'tan sonra başlayan işgalleri ön*lemek için kurulmuşlardır.
III.İşgallerin haksızlığını kamuoyuna açıkla*mışlardır.
IV.Milli egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet kurmayı amaçlamışlardır.
V.Her hangi bir devletin etkisinde değildir.
Yukarıdakilerden hangisi, milli cemiyetlerin özellikleri arasında gösterilemez?
A) I B)ll C) III D) IV E) V

11. TBMM Hükümeti, Karadeniz Bölgesinde Rumların faaliyetlerini önlemek için;
I.Rumların elinde bulunan silahların toplan*ması
II.Sahil bölgelerde bulunan Rumların iç kesim*lere taşınması
III.Pontus teşkilatını kurup halka baskı yapan ların yargılanması
kararlarından hangilerini almıştır?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) II ve III
D) I ve II E) l.llvelll

12. Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Rumlar;
I.Bölgedeki Türkleri göç etmeye zorlamışlar*dır.
II.Dışardan Rum nüfusu getirerek bölgeye yerleştirmişlerdir.
III.Yunanistan ve ingiltere'den yardım almış*lardır.
Rumların bu yol ile ulaşmak istedikleri te*mel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rusya ile birleşmek
B)Pontus Rum Devleti'ni kurmak
C)Anadolu'daki azınlıkları birleştirmek
D)Osmanlı Hükümeti ile iş birliği yapmak
E) işgalleri kolaylaştırmak

13. Kurtuluş Savaşı sırasında, Rum azınlıkları tarafından kurulan cemiyetler arasında;
I. Mavri Mira
M. Pontus Rum
III.Hınçak-Taşnak
IV.Mekabi
yukarıdakilerden hangileri gösterilemez?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) III ve IVD) I ve II
E) II ve III

14.I. Pontus Rum
II.Kürt Teali
III.Hınçak-Taşnak
Yukarıda verilen zararlı cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Demokratik eylemlere öncelik vermişlerdir,
B)Milli devletler kurmak istemişlerdir.
C)Tamamı Rumlar tarafından kurulmuştur.
D)Osmanlı Hükümeti tarafından desteklen*mişlerdir.
E)Ülkenin bölünmesine karşıdırlar

15. I. İstanbul Rum patrikhanesinde kurulmuştur.
II.Yunan Hükümeti tarafından desteklenmiş*tir.
III.Amacı; Bizans imparatorluğunu yeniden canlandırmaktı
Yukarıda özellikleri verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mavri Mira B) Hınçak-Taşnak C) Mekabi
D) Kilikyalılar E) Alyans İsrailiyat

16. Aşağıdakilerden hangisinde, ilk kez ulusla*rarası barışı korumak için bir teşkilatın ku*
rulmasından bahsedilmiştir?

A) VVİlson İlkeleri B) Amiral Bristol Raporu
C) Avrupa Konseyi D) Paris Konferansı
E) Viyana Kongresi

17. Wilson İlkeleri'nin kapsamında:
I.Azınlıklar
II.Boğazlar
III.Misak-ı Milli
IV.Uluslararası barış konularından hangileri yer almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l.llvelll E) I,II ve IV

18. I. VVilson ilkeleri
II.Mondros Ateşkes Antlaşması
III.Mudanya Ateşkes Antlaşması
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı toprak*larında yaşayan azınlıkların faaliyetlerini art*tırmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız II
D) I ve IIE) II ve III

19. I.Dünya Savaşı sırasında VVilson İlkelerini yayınlayarak dünya siyasetinde etkili olma*
ya çalışan devlet aşağıdakilerden hangisi*dir?

A) ingiltere B) Rusya C) ABD
D) Fransa E) İtalya

20. Aşağıdakilerden hangisi, VVilson ilkelerinin özellikleri arasında gösterilemez?
A) I.Dünya Savaşı sırasında yayınlanan ilke*lerdir.
B Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren maddelere yer vermiştir.
C)Yayınlanma nedeni dünya barışını koru*maktır.
D)Milli devletlerin kurulması desteklenmiştir.
E) Bütün yönleriyle uygulanmıştır

21. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Ermeni Devleti kurulması planlanan iller arasında;
I.Sivas
II.Elazığ
III.Erzurum hangileri yer almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I veII E) l.llvelll

22. I.Dünya Savaşı sırasında Rusya ile Osmanlı Devleti arasında ;
I.Erzincan Ateşkes Antlaşması
II.Brest-Litovvsk Antlaşması
III.Sevr Antlaşması
antlaşmalarından hangilerinin imzalandığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III

23. I.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli payla*şım ile;
I.İtalya
II.Rusya
III.Fransa
devletlerinden hangilerine verilen toprak*larda savaş sonunda değişiklik olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve II
E) I,II ve III

24. Wilson ilkelerinin kapsamında,
I.Boğazlar dünya ticaretine açılacak
II.Azınlıklara siyasi haklar verilecek
III.Dünya barışı korunacak esaslarından hangileri yer almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve II
E) I,II ve III

TEST 1 CEVAP ANAHTARI
1A 2C 3E 4A 5 B 6D
7E 8E 9D 10D 11E 12B
13C 14B 15A 16A 17E 18D
19C 20E 21E 22D 23D 24E

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI-----

TEST:2

1. I. VVilson ilkeleri
II.Viyana Kongresi
III.Petrograt Sözleşmesi
Yukarıdakilerden hangilerde milletlerin kendi geleceklerini

 kendilerinin belirlemesi düşüncesi savunulmuştur?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve II
E) I,II ve III

2.İtilaf Devletleri'nin Paris Konferansı'nda Osmanlı topraklarını kendi aralarında pay*
laşmaları, aşağıdakilerden hangisinin dikka*te alınmadığını göstermektedir?

A)Gizli Antlaşmaların
B)vVilson ilkelerinin
C)Milletler Cemiyetini
D)Bristol Raporunu
E) Azınlıkları

3. Wilson İlkelerinde "Azınlıklar, çoğunlukta oldukları yerlerde egemenlik hakkına sahip
olacaklar" kararı;

I.Çok Uluslu devletler
II.Milli devletler
III.Laik devletler
hangilerini olumsuz etkilediği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve II
E) I,II ve III

4. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra;
I.Musul
II.Antalya
III.İzmir
illerinden hangileri, İngilizler tarafından
işgal edilmiştir?

A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnız
IIID) I ve II
E) I,II ve III

5. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,
aşağıda verilen cemiyetlerden hangisinin olumsuz faaliyetlerini durdurmak için kurulmuştur?

A)Killikyalılar
B)Hınçak ve Taşnak
C)Mavri Mira
D)Pontus Rum
E) Redd-iilhak

6. "Altı Doğu ilinde karışıklık çıkması halinde bu iller itilaf                                                                                                                         Devletleri tarafından işgal edilecektir."
Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan bu maddeye göre belirtilen altı il arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Van B) Sivas C) Erzurum
D) Harput E) Kars

7.I.Redd-i ilhak
II.Trabzon Müdafaa- i Hukuk
III.izmir Müdafaa-i Hukuk
IV.Trakya Paşaeli
V.Mavri Mira
Yukarıdaki ulusal cemiyetlerden hangisi, Rumların faaliyetlerini önlemek için kurul*duğu söylenemez?
A) I B) II C)lll D) IV E) V

8. Aşağıdakilerden hangisi, Kuvayı Milliye'nin
özelliklerinden biri değildir?

A)Silahlı direniş guruplarıdır.
B)işgallere tepki olarak ortaya çıkmışlardır.
C)Halk tarafından desteklenmişlerdir.
D)Mustafa Kemal'in emri ile kurulmuşlardır.
E) Eğitimli ve disiplinli değildirler

9.I. Amiral Bristol Raporu
II.Harbort Raporu
III.VVilson Prensipleri
IV.Milne Raporu
V.Moskova Antlaşması
Türk milli mücadelesinin haklılığı ilk kez yu-kandakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

10.I. Doğu Anadolu müdafaa-i Hukuk
II. Killikyalılar
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cemi*yetlerin ortak özelliklerinden biridir?
A)Ulusal mücadeleye karşıçıkmaları
B)Manda ve himaye yönetimini savunmaları
C)Mustafa Kemal'in emri ile kurulmaları
D)Ermenilerin olumsuz faaliyetlerini durdur*mak için kurulmaları
E) istanbul Hükümeti tarafından kurulmaları

11. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Anadolu'da bir Er*meni Devleti'nin kurulmasının planlandığını göstermektedir?
A)Haberleşme merkezleri İtilaf Devletleri'nin kontrolüne verilecek
B)Vilayet-i Sitede karışıklık çıkarsa bu iller iş*gal edilebilecek
C)İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gör*dükleri yerleri işgal edebilecekler.
D)Toros tünelleri itilaf Devletlerine bırakıla*caklar
E) Bütün limanlar itilaf devletlerin kontrolüne bırakılacak

12. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ortaya atılan kurtuluş yollarından bazıları şunlardır;
I.ABD Manda ve himayesi
II.Düzenli bir ordu kurmak
III.İngiltere'nin himayesi
Yukarıdakilerden hangileri ulusal bağımsız*lığa ters düştükleri için kongrelerde redde*dilmişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve III
E) I ve II

13. I. Milli Cemiyetler kurmak
II.Kuvayı Milliye birliklerini oluşturma
III.Protesto mitingleri düzenlemek
Yukarıdakilerden hangileri, Mondros'tan sonra başlayan işgallere karşı Türk halkının gösterdiği tepkiler arasında gösterilebilir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnız II D) I ve II
E) l,ll ve III

14.
I. Boğazları güvenliği sağlandığı taktirde bütün devletlere açık tutulacaklar
II.Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde e-gemenlik hakkı Türklere verilecek
III.Azınlıkların yoğun olarak bulundukları böl*gelerde egemenlik hakkı azınlıklara verile*cekIV.Yenen devletler yenilenlerden savaş taz*minatı almayacak
V.Gizli antlaşmalar yapılmayacak
Yukarıda verilen VVilson ilkelerinden hangi*si, Osmanlı topraklarında yaşayan Rum ve Ermenilerin faaliyetlerini artırarak Türk top*raklarının işgalini kolaylaştırmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

15.I. Kuvayıİnzibatiye
II.Kuvayı Milliye
III.Göçmenler cemiyeti
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, işgalci devletlere karşı tepki olarak ortaya çıkan direniş kuruluşu yukarıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnız IID) I ve II E) l.ll ve lll

16. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu'nun işgal edilmesini önlemek için bir çok
ulusal cemiyet kurulmuştur.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile bu ulu*sal cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişler*dir?
A) Erzurum Kongresi B) Alaşehir Kongresi
C) Sivas Kongresi D) Amasya Tamimi E) Misak-ı Milli

17. I. İsmet inönü
II.Kazım Karabekir
III.RefetBele
IV.RaufOrbay
V.Ali Fuat Cebesoy
Yukarıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imza*layan devlet adamıdır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

18. I. Milli Kongre Cemiyeti
II.Trakya Paşaeli Cemiyeti
III.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
IV.Kilikyalılar Cemiyeti
V.İzmir Müdafaa-i Hukuk
Yukarıdaki Cemiyetlerden hangisinin ku*rulmasında Mustafa Kemal'in önemli rolü olmuştur?
A) I B) ll C) lll D) IV E) V

TEST 2 CEVAP ANAHTARI
1A
2B
3A
4A
5B
6E
7E
8D
9A
10D
11B
12D
13E
14C
15B
16C
17D
18C

*******************************

TEST:3

1.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı toprakla*rında yaşayan azınlıkların kurdukları cemi*
yetler arasında gösterilemez?

A)Mavri Mira
B)Pontus Rum
C)Hınçak- Taşnak
D)Mekabi
E) VVİlson İlkeleri Cemiyeti

2. Rumların kurduğu Mavri Mira Cemiyeti birçok alt teşkilatı yönetiminde toplamıştır.
Bu alt teşkilatlar arasında;
I.Yunan Kızılhaç
II.Göçmenler Cemiyeti
III.Rum izci Kuruluşları yukarıdakilerden hangileri yer almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve II
E) l.ll ve III

3. I. Hınçak
II.Taşnak
III.Etnik Eterya
IV.Mavri Mira
Yukarıdaki zararlı cemiyetlerden hangileri*nin, I.Dünya savaşından önce kuruldukları söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve IID)l,llvelll
E) l.ll.lllvelV

4.I. Wilson ilkeleri Cemiyeti
II. ingiliz Muhipler Cemiyeti
Yukarıdaki cemiyetlerin zararlı cemiyetler arasında gösterilmelerinin nedeni aşağıda-kilerden hangisidir?
A)Tam bağımsızlığı benimsememiş olmaları
B)Milli devletler kurmak istemeleri
C)Rumlar ile işbirliği içinde olmaları
D)Osmanlı Hükümeti'ne karşıçıkmaları
E) Türk halkına baskı yapmaları

5.I. Damat Ferit Paşa Hükümeti tarafından desteklenmiştir.
II.Osmanlı saltanatına bağlı kalmayı savun*muştur.
III.İtilaf devletleri tarafından desteklenmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen cemiyet aşağı-dakilerden hangisidir?
A)Killikyalılar
B)Milli Kongre cemiyeti
C)Kürt Teali Cemiyeti
D)Sulh ve Selameti Osmaniye
E) Hınçak- Taşnak

6. Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti, kurtu*luşun;
I.Osmanlı padişahı
II.TBMM
III.ABD Hükümeti
Yukarıdaki otoritelerden hangilerine bağlı kalmakla gerçekleşeceğini savunmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I,II ve III

7. Osmanlı topraklarında yaşayan;
-Rumlar
-Ermeniler
-Yahudilerin
zararlı faaliyetlerinin artmasında aşağıdaki-lerin hangisinin rolü olduğu söylenebilir?
A)Wilson İlkeleri
B)Amiral Bristol Raporunun yayınlanması
C)Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imza*lanması
D)Misak-1 Milli
E) Samsun Raporu

8.I. Batı Anadolu'yu Yunanistan'a bağlamak
II. Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandır*mak
amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hınçak
B)Taşnak
C)Mavri - Mira
D)Killikyahlar
E)İngiliz Muhipler Cemiyeti

9.I. Hınçak cemiyeti
II.Taşnak cemiyeti
III.Kilikyalılar
Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Ermeni*ler tarafından kurulmuşlardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve II
E) 1,11 ve III

10. Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne bağlı azınlıklar;
I.Yunanlar
II.İngilizler
III.Fener Rum Patrikhanesi
yukandakilerden hangileri tarafından des*teklenmişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) l.llvelll

11. I. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet göstermiştir.
II.Dışülkelerden gelen Rum ve Ermeni göç*menlerin kayıtlarını tutmuştur
III.Ülke dışından getirilen göçmenleri teşkilat*landırarak olay çıkarmıştır.
Yukarıdaki özellikleri verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kordos Komitesi B) Mavri- Mira
C) Mekabi D) Trakya Komitesi
E) Kilikyahlar

12. Mavri Mira Cemiyeti'nin amaçlarına ulaşma*sınıönlemek için;
I.Redd-i İlhak
II.izmir Müdafaa-i Hukuk
III.Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinden hangileri kurulmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve II
E) l.llvelll

13.Osmanlı topraklarında bulunan azınlıkların
kurdukları cemiyetlerin amaçları arasında;
I.Milli devletler kurmak
II.İşgalleri kolaylaştırmak
III.Wilson ilkelerinin uygulanmasını sağlamak
etkenlerinden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve II E) l.llvelll

14. I. Doğu illerinin Ermenilere verilmesini önlemeye çalışmıştır.
II.Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde rol oynamıştır.
III.Merkezi İstanbul'da, Elazığ ve Erzurum'da şubeleri vardır.
Yukarıda özellikleri verilen milli cemiyet a-şağıdakilerden hangisidir?
A)Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk
B)Killikyalılar
C)Milli Kongre Cemiyeti
D)Redd-i ilhak
E)İzmir Müdafaa-i Hukuk

15. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti;
I.Yurt
II.Hadisat
III.Ceride-i Havadis
gazetelerinden hangilerinin çıkarılmasında rol oynamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I ve III

16. Milli Cemiyetlerin kurulmasında:
I.TBMM Hükümeti
II.Osmanlı Hükümeti
III.Türk Halkı
yukarıdakilerden hangisinin rolü olduğu söylenemez?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) I.ll ve lll

17. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, Sivas Kongresi'nde alınan kararlar doğrulturunda kurulmuştur?
A)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
B)Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
C)Kilikyalılar
D)İzmir Müdafaa-i Hukuk
E) Redd-i ilhak

18. Redd-i İlhak Cemiyeti'nin;
I.Batı cephesinin kurulması
II.Balıkesir Kongresi'nin yapılması
III.Kuvayı Milliye'nin güç kazanması
Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşti*rilmesinde rolü olduğu söylenebilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I.ll ve lll

19. Kuvayı Milliye kavramını kullanan ilk cemiyettir.
Basın yayın yoluyla Türk halkının haklarını korumaya çalışmıştır.
Türkler aleyhinde yapılan olumsuz propa*gandaları etkisiz hale getirmeyi amaç edinmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen yararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Milli Kongre Cemiyeti
B) Redd-i ilhak
C) Killikyalılar
D) İzmir Müdafaa-i Hukuk
E) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

 

20. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Redd-i İlhak
B)Trakya Paşaeli Cemiyeti
C)izmir Müdafaa-i Hukuk
D)Killikyalılar
E) Trabzon Muhafaza-i Hukuk ,

21. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra,
I.Osmanlı ordusunun dağıtılması
II.Anadolu'nun işgal edilmeye başlanması
III.Azınlıkların olumsuz faaliyetlerin artması
aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma*sında etkili olduğu söylenebilir?
A)Mebusan Meclisi'nin dağıtılması
B)Bab-1 Ali Baskını
C)Kuvayı Milliye'nin ortaya çıkması
D)Paris Konferansının toplanması
E) Sevr Antlaşmasının imzalanması

22. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra meydana gelen gelişmeler arasında gösteri*lemez?
A)Anadolu'nun işgali başlamıştır.
B)Azınlıkların faaliyetlerinin artmıştır.
C)Anadolu'da direnişörgütleri kurulmuştur.
D)Ali Rıza Paşa hükümeti istifa etmiştir.
E) Yararlı cemiyetler kurulmuştur.

23. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı ilk direniş, aşağıda*ki illerden hangisinde başlamıştır?
A)Hatay
B)İzmir
C)Erzurum
D)Elazığ
E) Bingöl

24.I. Çukurova yöresinin Türk yurdunun bir parçası olarak kalmasını amaçlamıştır.
II.Fransız ve Ermenilere karşı mücadele et*miştir.
III.Basın yayın yoluyla milli bilinci uyandırma*ya çalışmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen milli cemiyet a-şağıdakilerden hangisidir?
A)Doğu Anadolu Müdafaa - Hukuk
B)Killikyahlar
C)Redd-i İlhak
D)Trakya Paşaeli
E)İzmir Müdafaa-i Hukuk

25. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi amaçları bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Pontus Rum
B)Etnik Eterya
C)Hınçak
D)Redd- i İlhak
E) Mekabi

26.I. Düzenli ordunun kurulması
II.Başkomutanlık yasasının çıkması
III.TBMM'nin açılması
Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşti*rilmesi Kuvayı Milliye'nin varlığını sona er*dirmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve II
E) I, II ve III

27. Paris Konferansı'nda İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesinde,
I.İngiltere
II.Fransa
III.italya
devletlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve II
E) I,II ve III

28.1.Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan,
I.Megola idea
II.Pontus Rum Devleti'nin kurulması
III.Bizans İmparatorluğunu kurma
hangilerinin gerçekleştirilmesi için mücade*le etmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız IIID) I ve II
E) I,II ve III
CEVAP ANAHTARI:TEST:3
1E2E3D4A5D6A7A8C9D10E11A12D13E14A15D16D17B

18E19A20B21C22D23A24B25D26A27D 28 E'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=