İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
=> TEST-TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
=> İLKLER(Cumhuriyet Döneminde)
=> UYARI-İNK:11.SINIF
=> ATATÜRK’ÜN KARLSBAD’A GİDİŞİ
=> Nutuk(Söylev)
=> NUTUK/1
=> NUTUK/2
=> NUTUK/4
=> NUTUK/5
=> NUTUK/6
=> NUTUK/3
=> NUTUK/8
=> NUTUK/7
=> NUTUK/9
=> NUTUK/10
=> NUTUK/12
=> NUTUK/14:Milli Sır
=> NUTUK/13
=> NUTUK/11
=> NUTUK/15:Ordu İle Temas
=> NUTUK//16:Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali
=> NUTUK/17:Millî teşkilât kurulması ve milletin uyarılması
=> NUTUK/18: Millî gösterilerin yankıları
=> NUTUK/20:Sivas'ta genel bir millî kongre toplama kararı
=> NUTUK/19: İstanbul'a geri çağrılışım
=> NUTUK/21:Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi
=> NUTUK/22:Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı
=> NUTUK/23:İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup
=> NUTUK/24: Ali Kemal Bey'in genelgesi
=> NUTUK/25:Sivas'a hareket
=> NUTUK/26: Erzurum'a hareket
=> Atatürk'ün Vasiyeti
=> Atatürk ile ilgili bilgiler
=> Gizli Ant-1.Dünya Savaşında
=> ATATÜRK KRONOLOJİSİ
=> ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ŞİİR
=> DEVRİMLER
=> 19 SAYI ATATÜRK'ÜN YAŞAMINDA
=> 9.sınıf günlük planı
=> Albert Einstein’in Atatürk’e Yazdığı Mektup
=> ÇTDT:150'LİKLER
=> ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
=> Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III
=> TEST-İNKILAPLAR
=> TEST-DIŞ POLİTİKA
=> TEST-kurtuluş Savaşı(Cepheler)
=> TEST-İlkeler
=> TEST:MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
=> MUSTAFA KEMAL'IN HARITASI
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı


TEST-TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1) Yunanlılar İzmir’in işgalinden sonra diğer yerleri de işgal etmeye başlamışlar ve iç kesimlere doğru ilerlemişlerdir. Yunanlıların bu işgallerle ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir.
a) Bölgede kalıcı olmak
b) İstanbul ve çevresine yerleşmek
c) Fransızlara yardımcı olmak
d) Kuvay – ı Milliye’ ye yardımcı olmak
e) İstanbul Hükümeti’nin çalışmalarını desteklemek

2) Kurtuluş Savaşında Milli Cemiyetlerin kurulmasında,
I-Devlet yönetimini ele geçirmek, II-Kuvay – ı Milliye’ yi luşturmak, III-Düşmanların işgallerine karşı önlem almak, IV-Halkı örgütlemek.
a) I ve IV
b) II ve III
c) I, II ve III
d) I, III ve IV
e) II , III ve IV

3) Osmanlı Devleti ile yapılan Mondros Ateşkes Antlaşmasındaki bazı maddeler şunlardır; I-Silah ve cephanenin teslim edilmesi, II-Boğazların idaresinin itilaf kuvvetlerine verilmesi, III-Türk esirlerinin serbest bırakılmaması, IV-Geçit ve tünellere el konulması. İtilaf Devletleri’nin bu maddelerle ulaşmak istedikleri amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez.
a) Osmanlı’nın gücünü kırarak işgallere zemin hazırlamak
b) Osmanlı’nın savunma gücünü zayıflatmak
c) Osmanlı’nın askeri birliklerini dağıtmak
d) Boğazları ve tünelleri ele geçirmek
e) Osmanlı’nın Almanya ile işbirliğine girmesini engellemek

4) “Mondros Ateşkesinde Vilayat–ı Sidde’ de bir karışıklık çıktığında İtilaf devletleri buraları işgal edebilecektir.” Maddesi yer almıştır. Bu bilgiye dayanarak,
I-İtilaf devletlerinin Osmanlı ekonomisini denetimleri altına almak istemektedir.
II-İtilaf devletleri Anadolu’nun belli bölgelerini işgal etmek istemektedir.
III-İtilaf devletlerinin Orta Anadolu’ da bir Ermeni devleti kurulmasına zemin hazırlamaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I
b) II ve III
c) I ve III
d) II ve III
e) I , II ve III

5) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra,
I-Rusların Doğu Anadolu’ya saldırmaları.
II-İngiltere’nin işgalleri hızlandırma çalışmaları.
III-Cemiyetlerin kurulması.
durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

6) I-Mondros Ateşkesinden sonra Ege bölgesinde kurulmuştur.
II-Yunan işgallerine karşı mücadeleler yapmış, kongreler düzenlemiştir.
Yukarıda özellikleri verilen cemiyet ve topladığı kongre aşağıdakilerden hangisidir.
a) Doğu Anadolu Müdafa – i Hukuk – Erzurum Kongresi
b) İzmir Müdafa – i Hukuk – Sivas Kongresi
c) Redd - i İlhak – Balıkesir Kongresi
d) KIlikyalılar - Sivas Kongresi
e) Trakya Paşaeli - Balıkesir Kongresi

7) Mondros Mütarekesinde,
-Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak.
-Osmanlının bütün savaş gemileri teslim edilecek.
-Osmanlı Devleti kömür, akaryakıt gibi madenleri dışarıya satamayacak.
gibi maddeler yer almıştır.
Mondros’un bu maddelerinin,
I-Askeri
II-Kültürel
III-Ekonomik
alanlarından hangileri ile ilgili olduğu söylenemez.
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

8) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda; “İtilaf Devletleri güvenliklerin tehdit edecek durum olduğunda herhangi stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdir.” Maddesi yer almaktadır.
Bu maddeye dayanarak,
I-Askeri
II-Siyasi
III-Ekonomik
IV-Kültürel
alanlardan hangilerinde Osmanlı Devleti’ne baskı yapıldığı savunulabilir.
a) I ve II
b) I ve III
c) I ve IV
d) II ve III
e) III ve IV

9) Yunanistan Paris Barış Konferansı’ndan sonra İtilaf Devletleri’ne İzmir’de Türklerin Hıristiyanları katletmek üzere olduğunu, İtalyanların İzmir’ i işgal etmeyi düşündüklerini anlatmıştır.
Yunanistan’ın bu iddia ile,
I-İzmir ve çevresini işgal etmek.
II-İtalyanlarla İzmir ve çevresini paylaşmak.
III-İşgallerin haklılığına zemin hazırlamak.
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulamaz.
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

10) Kuvay – ı Milliyenin,
I-Düşmanla silahlı mücadeleye başlamaları.
II-Halktan zorla yardım toplamaları.
III-İşgalleri tam olarak durduramamaları.
Özelliklerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırladığı söylenemez.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

11) Milli Mücadele döneminde,
I-Cemiyetlerin kurulması.
II-Bazı yerlerde işgallere karşı silahlı örgütlenmenin meydana gelmesi.
III-Kuvay–ı Milliyenin ihtiyaçlarını karşılamada halka baskı yapması.
IV-Kuvay–ı Milliyenin başına buyruk hareket etmesi.
durumlarından hangileri işgallere karşı mücadeleyi olumsuz yönde etkilemiştir?
a) I ve II
b) I ve IV
c) II ve III
d) III ve IV
e) II, III ve IV

12) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda,
I-Bütün Osmanlı askerleri terhis edilecektir.
II-Toros tünelleri işgal devletleri tarafından işgal edilecek.
III-Demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.
Maddelerinden hangilerinde İtilaf Devletleri Osmanlının ulaşım imkanlarına el koymayı amaçlamıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) II ve II
e) II ve III

13) İzmir’ in Yunanlılar tarafından işgali üzerine hazırlanan Amiral Bristol Raporunda: “ Bölgedeki olaylardan Rumların sorumlu olduğu, Yunanistan’ın iddialarının gerçek dışı olduğu, İzmir ve çevresinde Rumların çoğunlukta olmadığı, işgale izin veren devletlerin bundan mesul olduğu” bildirilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I-İşgal girişiminin yapıldığı.
II-Rumların halka baskı yaptığı.
III-Türk nüfusunun çoğunlukta olmadığı.
IV-İtilaf Devletleri’nin olayda tarafsız kaldığı.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
a) I ve IV
b) II ve IV
c) III ve IV
d) I, II ve III
e) II, III ve IV

TEST 10’UN CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7
A D E E E B A
8 9 10 11 12 13 14
A A A D E C


TEST 11

1) Amasya Tamimi hukuki ve siyasi önemi ile, yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu hazırlayan temel bir vesikadır.
I-Tamimde yer alan maddelerden,
II-Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
III-Ulusun geleceğini ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
IV-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
hangileri bu düşünceyi desteklemektedir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

2) Amasya Tamimi’nde yer alan maddelerden,
I-Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
II-Milletin geleceğini yine milletin azim kararlılığı kurtaracaktır.
III-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
IV-Emniyetli bir yer olan Sivas’ta her birimden 3’er delegenin katılımıyla mili bir kongre toplanacaktır.
V-İstanbul Hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir.
hangileri Milli Mücadele’nin yönetimi ile ilgilidir?
a) I,II ve III
b) II ve III
c) II,III ve IV
d) III ve IV
e) IV ve V

3) Amasya Genelgesi’nde,
I-Sivas Kongresine katılacak delegeler Müdafaa-i Hukuk ve belediye başkanı aracılığıyla seçilecektir.
II-Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
III-İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevleri yerine getirememektedir.
IV-Her türlü etkiden uzak milli bir heyetin varlığı gereklidir.
gibi yer alan hükümlerinden hangileri “Milli İradeye” önem verildiğinin göstergesidir?
a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I ve IV
e) II, III ve IV

4) Amasya Genelgesi’yle millet iradesine dayalı bir yönetim kurulması gerektiği ortaya konulmuştur. Genelgenin aşağıdaki maddelerinden hangisi bu amaca yöneliktir?
a) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir
b) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir
c) Vatanın geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
d) Doğu illerinin katılımıyla Erzurum’da milli bir kongre toplanacaktır
e) Askeri kuvvetler dağıtılmayacaktır.

5) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum kongresi kararlarının Mebusan Meclisi’nce benimsendiğinin kanıtı olabilir.
a) Temsil Heyetinin ilk kez Erzurum’da oluşması
b) Manda ve himayenin reddedilmesi
c) Erzurum’da kabul edilen milli sınırların Misak-ı Milli karalarında yer alması
d) İşgalci güçlere hep birlikte karşı çıkılması
e) Erzurum’da Meclis-i Mebusan’ın açılma isteği yer alması ve ocak 1920’de son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması

6) Sivas Kongresinin kararlarının bazıları şunlardır:
I-Erzurum Kongresini karaları kabul edilmiştir.
II-Ulusal Direniş Cemiyetleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirilmiştir.
III-Manda ve himaye düşüncesi kesin olarak reddedilmiştir.
Bu bilgilere dayanarak,
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I.II ve III

7) Mustafa Kemal Paşa 15 Haziran 1919 tarihli bir konuşmasında “Bütün ulusun beka ve bağımsızlığını kurmak için birleştiği şu tarihi günlerde bir ecnebi devletin himayesine sığınarak yaşamayı tercih eden her türlü görüşün yurdu ayrılığa düşürecek her nevi cemiyetin dağılması pek zaruri bir vazifedir” demiştir. Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine tepki göstermiştir?
a) Manda ve himaye düşüncesine
b) Ayrılıkçı hareketlere
c) Zararlı cemiyetlere
d) Bağımsızlık ruhu olmayanlara
e) Direniş cemiyetlerine

8) Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal’e gönderdiği telgrafta, “Devletin varlığının ve istiklalinin sağlanmasına muvaffık olduktan sonra, saltanat merkezinden taşranın kurtarılması mümkündür.” demiştir. Padişahın bu düşüncesine Mustafa Kemal aşağıdaki sözlerden hangisi ile karşılık verdiği söylene bilir?
a) Vatan bir bütündür bölünemez
b) Sivas’ta ulusal bir kongre toplanmalıdır
c) İstanbul, Anadolu’ya hakim değil tabi olmak zorundadır
d) Mebusan Meclisi bir an önce açılmalıdır
e) İtilaf devletleriyle uzlaşma yapılacaktır

9) 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal’in bir yıl gibi kısa bir sürede Anadolu halkını örgütlemesi;
I-Teşkilatçılık
II-İhtilalcilik
III-İnkılapçılık
IV-Vatanseverlik
özelliklerinden dana çok hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir?
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve II
d) I ve IV
e) II, III ve IV

10) Amasya Genelgesinden sonra İstanbul Hükümeti, İtilaf devletlerinin de baskısıyla Mustafa Kemal’i görevden almış ve çalışmalarını engellemek istemiştir. Ancak Türk Ulusu İstanbul Hükümetinin aksine Mustafa Kemal’e desteğini sürdürmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
a) Sivas Kongresi’ne yurdun değişik yerlerinden delegelerin katılması
b) Temsil Kurulu’na Mustafa Kemal’in başkan seçilmesi
c) Anadolu’da TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması
d) Erzurum Kongresi öncesi M.Kemal’in Erzurum’dan delege seçilmesi
e) Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Mustafa Kemal’in başkan seçilmesi

11) Milli Mücadele yıllarında Doğu Anadolu Bölgesinde düzenlenen Erzurum Kongresinin sona erdiği gece , Mazhar Müfit Kansu’yu çağıran Mustafa Kemal şunları not ettirdi: “Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken muamele yapılacaktır. Fes kalkacak medeni milletler gibi şapka giyilecektir. Latin harfleri kabul edilecektir.” Kurtuluş savaşının henüz başlarında bunları düşünen Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Harf inkılabını yapacağı
b) Çağdaşlaşmadan yana olduğu
c) Hedeflerini önceden belirlediği
d) Meşrutiyet yönetimini benimsediğini
e) Milli Mücadelenin başarıya ulaşacağına inandığını

12) Mondros Mütarekesinden sonra Anadolu’da bir otorite boşluğunun yaşandığına,
I-Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
II-İstanbul hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir, bu durum milletimizi yok saymaktadır.
III-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
Hangileri bir kanıt olarak gösterilebilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I,II ve III

13) Amasya Tamim bölgesel değil, bütün ülkeyi içine alacak bir kurtuluşu öngörmekteydi. Bu bilgiye dayanarak,
I-Doğu illeri adına 10 Temmuzda Erzurum’da bir kongre toplanacaktı.
II-Anadolu’nun yer yönden güvenilir bir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.
III-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
Hangilere bu amaca yönelik olarak alınmış karalar arasında gösterilebilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III

TEST 11’İN CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7
E C D C C E A
8 9 10 11 12 13
C D C D E D
TEST 12

1) I-Mustafa Kemal Paşanın görevinden istifa etmesi üzerine, Kazım Karabekir Paşanın, “emrinizdeyim” demesi
II-Erzurum Kongresine katılan Mustafa Kemal Paşanın, kongreye başkan seçilmesi
Yukarıdaki iki gelişme Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
a) Mustafa Kemal’in baskıcı bir zihniyete sahip olduğunun
b) Halkının başka alternatifinin olmadığının
c) Padişahın emriyle görevlendirilmiş olduğunun
d) Milli Mücadelenin lideri olarak benimsendiğinin
e) İtilaf devletlerinin baskı yapmış olduğunun

2) İstanbul Hükümetinin Dahiliye Nazırı Ali Kemal 23 Haziran 1919’da Mustafa Kemal’in görevden alındığını ve hiçbir resmi sıfatının kaldığını belirtmiştir. Mustafa Kemal bunu dinlemeyip “Sadece padişahtan buyruk alabileceğini” söylemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu davranışının nedeni olduğu söylenebilir?
a) Kongrelere katılma isteği
b) Sadrazam olma düşüncesi
c) Zaman kazanma isteği
d) Düzenli ordu oluşturma girişimi
e) Kuvay-ı Milliye’yi kurma düşüncesi

3) Doğu illeriyle ilgili özelliklerden bazıları şunlardır:
I-Kazım Karabekir’in 15. Kolorduyla birlikte burada bulunması
II-Doğu Anadolu’nun hala işgale uğramamış olması
III-Buradaki halkın bilinçlendirilmek istemesi
Bu özelliklerin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?
a) Kurtuluş savaşına hazırlık dönelindeki faaliyetlerde daha başarılı olunması
b) Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi
c) İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadeleye olan baskısının artmanın
d) Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişi olarak atanmasını
e) İtilaf Devletlerinin baskısının artmasını

4) Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan karalardan biride Mebusan Meclisinin bir an önce açılmasıdır?
Bu karaların temel amaçları arasında ,
I-İstanbul Hükümeti’ni kontrol altına almak
II-İstanbul Hükümete üzerindeki Milli Mücadele etkisini arttırmak
III-Padişahı da Milli Mücadelenin içine çekmek
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I,II ve III

5) Mustafa Kemal, “Ulusal bağımsızlığımızı boğan ve yurdun bölünmesini tehlikelerini hazırlayan İtilaf Devletlerinin yaptıklarını ve İstanbul Hükümeti’nin tutsak ve geçimsiz durumunu biliyorsunuz. Ulusun kaderini böyle bir hükümetin eline bırakmak dağılmaya boyun eğmektir.” demiştir.
Bu söze dayanarak,
I-Mustafa Kemal İstanbul hükümetine güvenmemektedir.
II-İstanbul Hükümeti bağımsız hareket edememektedir.
III-İstanbul Hükümeti vatanın dağılmasını engelleyecek güçte değildir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

6) Mustafa Kemal 18 Haziran 1919 tarihli bir konuşmasında “bağımsızlığa ulaşıncaya değin bütün ulusla birlikte, özveriyle çalışacağıma kutsal inançlarım adına and içtim artık ben Anadolu’dan hiçbir yere gidemem.” demiştir.
Buna göre Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir.
a) Bağımsızlık İnancına
b) Birlik beraberlik ruhuna
c) Özverili çalışmasına
d) Anadolu hareketine bağlılığına
e) İnkılap anlayışına

7) Mustafa Kemal TBMM’de yapmış olduğu konuşmada “Ben eminim ki arkadaşlar, dünyada mevcut olan hükümet tarzlarından bir adım daha ileri çıkmak, bu insanlık için nasip olursa emin olunuz ki efendiler bulacakları şekil Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümet şekli olacaktır.” demiştir.
Yukarıdaki sözlerinden Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini dile getirmiştir.
a) Dünyada farklı hükümet tarzlarının olduğunun
b) TBMM hükümet şeklinin en ideal yönetim şekli olduğunun
c) TBMM’nin inkılapçı bir meclis olduğunun
d) Hükümetinin şeklinin değiştirilmesi gerektiğinin
e) Bir an önce yeni seçimlerin yapılması gerektiğinin

8) Erzurum Kongresi, amacı, toplanış şekli ve yapısı bakımından bölgesel bir kongre idi. Buna karşılık aldığı kararlar yönünden ulusal bir kongredir.
Buna göre,
I-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
II-Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
III-Manda ve himaye kabul olunamaz.
Maddelerinden hangilerinde ulusal nitelikli kararlar alındığı söylenebilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III

9) I-Amasya Genelgesin de Milli bir kurulda bahsedilmiş
II-Erzurum Kongresinde Temsil Heyeti kurulmuş ve geçici bir hükümet kurulmasından bahsedilmiş
III-TBMM’nin açılmasıyla kurulan hükümetin geçici olmadığı ilan edilmiştir.
Mustafa Kemal Paşanın böyle davranmakla nasıl bir tutum sergilediği söylenebilir?
a) Mustafa kemal Paşa verdiği kararlarda çelişkiye düşmüştür.
b) Mustafa Kemal Padişaha bağlılığını sürdürmektedir.
c) Mustafa Kemal İstanbul Hükümetini oyalamak istemiştir.
d) Mustafa Kemal Paşanın en önemli çalışması Kongrelerdir.
e) Mustafa Kemal Milli egemenliğe geçişi aşamalarla sağlamıştır.

10) Amasya Genelgesinin bazı maddeleri şunlardır:
I-Sivas’ta bir kongre toplanacaktır.
II-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulacaktır.
III-Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Bu maddelerin hangileri yönetim şeklinin değişeceğini kanıt olarak gösterilemez.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

11) Milli irade esasına dayanan hükümet fikri, ilk kez aşağıdaki belgelerin hangisinde yer almıştır?
a) Havza Genelgesi
b) Amasya Tamimi
c) Misak-ı Milli
d) Misak-ı İktisadi
e) İradeyi Milliye Gazetesi

12) Amasya Genelgesinde yer alan aşağıdaki karalardan hangisi, bağımsızlığı elde etme yolunda milli bir kararlılığın ifadesidir.
a) Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
b) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir.
c) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.
d) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
e) Doğu illerinin katılımıyla Erzurum’da bölgesel bir kongre toplanacaktır.

13) Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal’in izlediği yöntemler şunlardır:
I-Düşmanın yurttan atılması
II-Halkı bilinçlendirme
III-Milli birlik ve beraberliği sağlama
IV-Halkı yönetime katma
Aşağıdakilerden hangisinde bu yöntemler sırasıyla verilmiştir?
a) I,III,II ve IV
b) IV,II,III ve I
c) II,IV, III ve I
d) III,II,I ve IV
e) II, III,IV ve I


TEST 12’NIN CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7
D C A D E E B
8 9 10 11 12 13
E E A B C E


TEST 13

1) Amasya Görüşmelerinde milletvekili seçimlerin yapılarak, Mebusan Meclisinin açılmasına yönelik karalar alınmıştır.
Bu bilgiye dayanarak,
I-Millet iradesi mecliste temsil edilecektir.
II-Kapalı olan meclis tekrar açılacaktır.
III-Mecliste Mustafa Kemal Paşanın önerileri kabul edilecektir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

2) Misak-ı Milli’de yer alan “milli sınırlar” İfadesiyle,
I-Mondros Mütarekesinin imzalandığı sırada elimizde bulunan topraklar
II-Türklerin çoğunluk olarak yaşadığı yerler
III-Dünya savaşından önceki sınırlarımız
Hangilerinin amaçlandığı savunulamaz.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III

3) Amasya Protokolü’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
I-Türk vilayetleri düşmana terk edilmeyecek.
II-İstanbul hükümeti, Temsil Kurulunun rızası olmadan barış görüşmesi yapmayacak
III-Hiçbir şekilde manda ve himaye kabul edilmeyecek
IV-Mebusan Meclisi toplanacak ve milletvekili seçimleri serbestçe yapılacak
Bu kararlardan hangileri kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) III ve IV

4) Ulusal Mücadele döneminde,
I-Yurdun bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
II-Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye kaldırılmalıdır.
III-Anadolu ve Rumeli’deki milli cemiyetler tek çatı altında toplanmalıdır.
IV-Manda ve himaye kabul edilemez.
Alınan karalardan hangilerinin Misak-ı Millide yer aldığı söylenebilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve IV
e) I,II ve III

5) Aşağıdaki Misak-ı Milli kararlarından hangisinde “milli irade” vurgulanmıştır?
a) Ekonomimize zarar veren Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
b) Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Batum’da halk oyuna başvurulmalıdır.
c) Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.
d) Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Türk ve Müslümanların haklarının korunması şartı ve değerinde olacak.
e) Vatan bir bütündür parçalanamaz.

6) Amasya Protokolü’nde “Türk Vilayetleri düşmana terk edilmeyecek, hiçbir şekilde manda ve himaye kabul edilmeyecek, Türk vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacak.” Kararları alınmıştır. Bu kararların alınması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a) Ulus Egemenliğine önem verildiğinin
b) Silahlı bir savunma gücünü oluşturma gereği
c) Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri arasında fikir ayrığı olduğunun
d) Vatan parçalanamaz bir bütün olduğunun
e) Osmanlı Mebuslar Meclisinin çalışamaz bir hale geldiğinin

7) Aşağıdakilerden hangisinin Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararlara hukuki dayanak kazandırdığı söylenebilir?
a) Amasya Protokolü
b) Misak-ı Millinin ilanı
c) Amasya Genelgesi
d) Wilson İlkeleri
e) Ali Rıza Hükümetinin istifa etmesi

8) Meclis-i Mebusanın İstanbul’da toplanmasının kesinleşmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa, Misak-ı Milli kararlarının alınması için çalışmalarda bulunmuştur.
Bu durum;
I-Ülke bütünlüğünün korunup tam bağımsızlığın sağlanacağına
II-Millet iradesine dayalı bir yönetimin kurulacağına
III-Ulusal direniş cemiyetlerinin kurulacağına
Amaçların hangilerine kanıt olabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III

9) Misak-ı Milli belgesinde kapitülasyonların kaldırılması amacına yönelik bir kararın alınması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a) Ulusal iradenin egemen kılınacağının
b) Azınlık faaliyetlerinin engelleneceğinin
c) Tam bağımsızlığın sağlanacağının
d) Milli güçlerin birleştirileceğinin
e) Wilson İlkelerine bağlı kalınacağına

10) Son Osmanlı Mebusan Meclis Misak-ı Milli Kararlarını ilan edince İtilaf Devletleri bu kararı kendi çıkarlarına aykırı bulmuş ve İstanbul’u işgal ederek Meclisi Mebusanı dağıtmışlardır.
Bu bilgiye dayanarak,
I-Misak-ı Milli kararlarına bir tepkidir.
II-Milli iradeyi yok etmeye yöneliktir.
III-TBMM’ nin açılmasına zemin hazırlamıştır.
Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I,II ve III

11) Mebusan Meclisi toplanacak ve seçimler serbestçe yapılacak .
I-İzmir’in işgali kınanacak
II-Temsilciler Kurulu İstanbul Hükümetinin işlerine karışmayacak ve aleyhte faaliyetlerde bulunmayacak.
III-Amasya Protokolü’nde alınmış olan yukarıdaki karlardan hangileriyle İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi amaçlandırılmıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

12) Ulusal Mücadele döneminde,
I-Erzurum Kongresinin toplanması
II-Sivas Kongresinin toplanması
III-Amasya Genelgesinin yayınlanması
IV-Amasya Görüşmelerinin yapılması
Gelişmelerden hangileriyle İstanbul Hükümeti, Heyet-i Temsilliye’ yi kendine denk siyasal bir organ olarak görmüş ve tanımıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) II ve IV
e) I,II ve III

13) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan kararlar üzerine Mustafa Kemal şu sözleri sarfetmiştir: “Sözlerinde durmayan bu efendiler inançsız idiler, korkak idiler. İnançsız idiler çünkü milli amaçların dayanağı olan milli teşkilatın sağlamlığına inanmıyorlardı. Korkak idiler, çünkü biricik dayanağın millet olduğunu ve olacağını takdir edemiyorlardı.” Mustafa Kemal Paşanın bu sözleri söylemesindeki temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
a) Misak-ı Millinin ilan edilmesi
b) Meclisin İstanbul’da toplanması
c) İtilaf devletlerinin meclisi kapatması
d) Meclisin Ankara’da toplanmaması
e) Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk grubunun Osmanlı Meclisinde kurulamaması

14) I-Damat Ferit Hükümetinin düşürülmesi
II-Erzurum Kongresinin toplanması
III-Amasya Genelgesinin yayınlanması
Gelişmelerinden hangileri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin başlı başına bir güç haline geldiğini kanıtlar?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I,II ve III

15) Misak-ı Millide geçen “milli sınırlar” ifadesi,
I-Mondros Mütarekesi imzalandığında elimizde bulunan topraklar.
II-Türklerin çoğunluk olarak yaşadığı yerleri kapsamaktadır.
Aşağıdaki işgal edilen yerlerden hangisi bu ifadenin dışında kaldığı söylenebilir?
a) Kars
b) Ardahan
c) Musul
d) Halep
e) Hatay

TEST 13’ÜN CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8
D C B B B D B A
9 10 11 12 13 14 15
C E C C E A D


'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=