İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
=> TEST-TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
=> İLKLER(Cumhuriyet Döneminde)
=> UYARI-İNK:11.SINIF
=> ATATÜRK’ÜN KARLSBAD’A GİDİŞİ
=> Nutuk(Söylev)
=> NUTUK/1
=> NUTUK/2
=> NUTUK/4
=> NUTUK/5
=> NUTUK/6
=> NUTUK/3
=> NUTUK/8
=> NUTUK/7
=> NUTUK/9
=> NUTUK/10
=> NUTUK/12
=> NUTUK/14:Milli Sır
=> NUTUK/13
=> NUTUK/11
=> NUTUK/15:Ordu İle Temas
=> NUTUK//16:Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali
=> NUTUK/17:Millî teşkilât kurulması ve milletin uyarılması
=> NUTUK/18: Millî gösterilerin yankıları
=> NUTUK/20:Sivas'ta genel bir millî kongre toplama kararı
=> NUTUK/19: İstanbul'a geri çağrılışım
=> NUTUK/21:Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi
=> NUTUK/22:Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı
=> NUTUK/23:İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup
=> NUTUK/24: Ali Kemal Bey'in genelgesi
=> NUTUK/25:Sivas'a hareket
=> NUTUK/26: Erzurum'a hareket
=> Atatürk'ün Vasiyeti
=> Atatürk ile ilgili bilgiler
=> Gizli Ant-1.Dünya Savaşında
=> ATATÜRK KRONOLOJİSİ
=> ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ŞİİR
=> DEVRİMLER
=> 19 SAYI ATATÜRK'ÜN YAŞAMINDA
=> 9.sınıf günlük planı
=> Albert Einstein’in Atatürk’e Yazdığı Mektup
=> ÇTDT:150'LİKLER
=> ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
=> Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III
=> TEST-İNKILAPLAR
=> TEST-DIŞ POLİTİKA
=> TEST-kurtuluş Savaşı(Cepheler)
=> TEST-İlkeler
=> TEST:MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
=> MUSTAFA KEMAL'IN HARITASI
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
Yeni sayfanın başlığı


 1. Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili doğru veya yanlış bazı yargılar şunlardır:
  I. Halkçılık ile yakından ilgilidir.
  II. Belli bir grubun devleti anlamındadır.

  III. Ulusal egemenliğe dayalıdır.

  IV. Milliyetçilik ile bütünleşir.

  V. Laiklik ilkesini de beraberinde getirir. Bu yargılardan hangileri doğrudur?

  A) I ve II B) III ve V C) II ve V

  D) I, III ve IV E) I, II ve V  2. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün cumhuriyet ve cumhuriyetçilik anlayışı ile bağdaşan kavramlardan biri değildir?

  A) Demokrasi

  B) Ulusal egemenlik

  C) Bağımsızlık

  D) Halkçılık

  E) Ümmetçilik

  3. Cumhuriyet döneminde;

  I. Latin harfleri kabul edilmiştir.

  II. Yeni rakamlar kullanılmaya başlanmıştır.

  III. Türk Dil Kurumu açılmıştır.

  IV. Türk tarihi bilimsel olarak araştırılmaya başlanmıştır.

  Bunlardan hangileri, milliyetçilik anlayışını geliştirme çabaları içinde gösterilemez?

  A) III ve IV B) Yalnız I C) I ve II

  D) Yalnız II E) II ve III  4. 1934 yılında kabul edilen bir kanunla, kişi adlarının yanında kullanılan ve toplum içindeki bazı derece ve ayrıcalık durumlarını belirten unvanlar kaldırıldı.

  Bu yenilik yeni Türk devletinin öncelikle hangi özelliğini gösterir?

  A) Halkçı olma

  B) Cumhuriyetçi olma

  C) Laik olma

  D) Ulusal olma

  E) Devletçi olma  5. Halkçılık; Türk toplumunun eşit haklara sahip olmasını amaçlayan bir ilkedir.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin halkçılık ilkesine uygun olmadığı söylenebilir?

  A) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

  B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması

  C) İlköğretimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olması

  D) Azınlıkların medeni hukukla ilgili işlemlerinin patrikhaneler aracılığıyla yürütülmesi

  E) Aşar vergisinin kaldırılması  6. Laiklik ilkesinin esası din ve devlet işlerinin ayrılmasını sağlamak, din ve inanç özgürlüğü getirmektir.

  Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinden beklenen sonuçlardan biri olamaz?

  A) Din ve mezhep çatışmalarını önlemek

  B) İbadetlerin güven içinde yapılmasını sağlamak

  C) Dinin çıkar aracı olarak kullanılmasını önlemek

  D) Topluma çağdaş nitelik kazandırmak

  E) Harf devriminin benimsenmesini sağlamak  7. Yeni Türk devleti sanayinin gelişmesi için Teşvik-i Sanayii Kanunu'nu uygulamış ancak bundan bir sonuç alınamayınca devletçilik ilkesi doğrultusunda ekonomik atılımlar gerçekleştirmiştir.

  Bu açıklamaya göre, devletçilik ilkesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayinin gelişmesini sağlamak

  B) Özel sektörü ortadan kaldırmak

  C) Yabancı sermayeden yararlanmak

  D) Dış ticareti denetlemek

  E) Özel sektörle birlikte tarımsal kalkınmayı sağlamak  8. Atatürk inkılapları, günün koşullarına göre kendini yenileyen ve sürekli gelişmeyi amaçlayan bir düşünce sistemi üzerine kurulmuştur.

  Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık anlayışına uygun değildir?

  A) Çağdaş eğitim sistemiyle ilgili yasalar çıkarmak

  B) Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak

  C) Halka eşit bir şekilde seçme ve seçilme hakkı tanımak

  D) Hukukun üstünlüğü ilkesini uygulamak

  E) Kendi ulusunu diğer uluslardan üstün görmek  9. Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şunlardır:

  I. Halifeliğin kaldırılması

  II. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının oluşturulması

  III. Bilime ve çağa uygun sürekli gelişen yenilikler yapılması

  Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  I II III

  A) Cumhuriyetçilik Laiklik İnkılapçılık

  B) Laiklik Milliyetçilik Halkçılık

  C) Halkçılık Devletçilik Cumhuriyetçilik

  D) Laiklik Milliyetçilik inkılapçılık

  E) Cumhuriyetçilik inkılapçılık Milliyetçilik  10. Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik ilkesiyle bağdaştırılamaz?

  A) Yöneticilerin seçimle belirlenmesi

  B) Ekonominin yabancı sermaye denetiminde olması

  C) Herkesin yasalar karşısında eşit tutulması

  D) Yönetimin temel yasalara dayandırılması

  E) Kişi haklarının güvence altına alınması  11. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen temsilciler, Sivas'ta toplanan kongrede, işgallere karşı mücadele edilmesi kararı almışlardır.

  Bu durum, Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin Türk ulusunca benimsenmiş olduğunun göstergesidir?

  A) Yurtta barış, dünyada barış

  B) Ulusal egemenlik

  C) Bağımsızlık

  D) Akılcılık ve bilimsellik

  E) Laiklik  12. - "Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Ancak, millet hayatı tehlikede değilse savaş cinayettir."

  Atatürk bu sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

  A) Akılcılık ve bilimsellik

  B) Çağdaşlık ve batılılaşma

  C) Ulusal egemenlik

  D) Yurtta ve dünyada barış

  E) Milli birlik ve beraberlik

  CEVAP ANAHTARI________

  1. D 2. E 3. C 4. A 5. D

  6. E 7. A 8. E 9. D 10. B

  11. C 12. D

Tarih Atatürk İlkeleri İle İlgili Test Soruları (2)

1. I.Amasya genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar

II.TBMM’nin açılışı ve anayasalar

III.Saltanatın kaldırılması

IV.Cumhuriyetin ilânı

Yukarıda sözü edilen uygulamalar, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A)Millî egemenlik D)Çağdaşlaşma

B)Ülke bütünlüğü E)Halkçılık

C)Millî birlik


2. I.Saltanatın kaldırılması

II.Cumhuriyetin ilânı

III.Halifeliğin kaldırılması

Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?

A)İnkılapçılık-Milliyetçilik D)Cumhuriyetçilik-İnkılâpçılık

B)Milliyetçilik-Lâiklik E)Cumhuriyetçilik-Lâiklik

C)Halkçılık-Devletçilik3. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır?

A)Milliyetçilik C)Devletçilik E)Halkçılık

B)Lâiklik D)İnkılâpçılık4. I.İstiklâl marşı’nın kabûl edilmesi

II.Türk Dil Kurumu’nun açılması

III.Türk Târih Kurumu’nun açılması

IV. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması

Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?

A)Lâiklik C)Cumhuriyetçilik E)İnkılâpçılık

B)Halkçılık D)Milliyetçilik5. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk anayasası olan 1924 Anayasası’nda “Devletin dini İslâm’dır” hükmü de yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu hükmün anayasaya konulmasının sebeplerinden biri olamaz?

A)Lâik düzene geçişi, tepki yaratmadan aşama aşama gerçekleştirmek

B)Cumhuriyet yönetimi aleyhindeki propagandaları etkisiz kılmak

C)Halifelik kurumunun kaldırılmasının olumsuz etkilerinden kurtulmak

D)Eski yönetimin devamı olduğunu göstermek

E)Halka din konusunda güvence vermek6. Amasya Genelgesi’nde yer alan “milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” kararı, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olamaz?

A)Milliyetçilikle D)Millî birlikle

B)Devletçilikle E)Bağımsızlıkla

C)Millî egemenlikle7. Günümüzde vatandaşlarına inanç ve düşünce özgürlüğü tanıyan bir devlette hukuk birliğinin sağlanabilmesi için “lâik hukuk” anlayışı olmalıdır.

Bunun sebepleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Lâik hukuk sistemi, her inançtan vatandaşa uygulanabilir

B)Lâiklik, siyâsî düzeni sağlayan tek unsurdur

C)Her vatandaşa kendi dininin kurallarını uygulamayı lâiklik sağlayabilir

D)Hukuk birliği, çağdaş bir devletin sahip olması gereken özelliklerindendir

E)İnanç ve düşünce özgürlüğü lâiklikle sağlanabilir8. Aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biri değildir?

A)Devletçilik C)Halkçılık E)Akılcılık

B)İnkılâpçılık D)Milliyetçilik9. I.Çok partili hayata geçiş denemeleri

II.1921 Anayasası’nın kabûl edilmesi

Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

A)Devletçilik C)Halkçılık E)Lâiklik

B)Milliyetçilik D)Cumhuriyetçilik10.I.Sınıf egemenliği yerine, sınıflar arası dengenin kurulması

II.Gelir dağılımında fırsat eşitliğinin sağlanması

III.Sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıda belirtilen Atatürk ilkelerinden hangisi ile yakından ilgilidir?

A)Devletçilik C)Milliyetçilik E)İnkılâpçılık

B)Cumhuriyetçilik D)Halkçılık11.Uluslar arası anlaşmazlıklarda Atatürk’ün izlediği en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Millî güce dayanma D)Devletlerin eşitliği

B)Yurtta barış dünyada barış E)Bağımsızlığa saygı

C)Bilimsellik12.Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılık İlkesi’nin uygulanmasıyla ilgili bir gelişme değildir?

A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması D)Medenî Kanu

B)Âşâr vergisinin kaldırılması E)Salgın hastalıklarla mücadele

C)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi13.Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik, aşağıdaki ilkelerden hangisini oluşturur?

A)İnkılâpçılık C)Halkçılık E)Çağdaşlık

B)Devletçilik D)Milliyetçilik14.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin uygulanmasına ortam hazırlayan ilk gelişmedir?

A)Kadınlara siyâsî hak verilmesi

B)Saltanatın kaldırılması

C)Halifeliğin kaldırılması

D)Cumhuriyetçilik İlkesi’nin anayasada yer alması

E)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi15.I.Boğazlar üzerinde kesin egemenlik sağlanması

II.Batılı ve Doğulu devletlerle ittifak yapılması

III.Hatay’ın anavatana katılması

IV Nüfus mübâdelesi yapılması

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki bütünleyici Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A)Özgürlük ve bağımsızlık D)Millî birlik ve beraberlik

B)Yurtta barış dünyada barış E)İnsan ve insanlık sevgisi

C)Millî egemenlik16.I.İnkılâpçılık

II.Halkçılık

III.Devletçilik

IV.Cumhuriyetçilik

V.Milliyetçilik

Yukarıdaki ilkelerden hangisinin uygulanabilmesi için, devlet ve toplum yapısının lâik olması zorunludur?

A)I B)II C) III D)IV E)V17.Akılcılık ve bilimsellik, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden özellikle hangisinin sonucudur?

A)Milliyetçilik C)Devletçilik E)İnkılâpçılık

B)Halkçılık D)Lâiklik18.Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile getirilmek istenen yenilikler göz önüne alındığında, aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilişki kurulamaz?

A)Lâiklik C)Halkçılık E)Özgürlük ve bağımsızlık

B)Milliyetçilik D)Çağdaşlaşma19.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve ardından yapılan tüm yenilikler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A)Halkçılık C)Milliyetçilik E)Devletçilik

B)Cumhuriyetçilik D)İnkılâpçılık20.Devletçilik İlkesi’ne uygun olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

B)Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulması

C)Sümerbank’ın kurulması

D)Âşâr vergisinin kaldırılması

E)Alpullu Şeker Fabrikası’nın kurulması21.Lâiklik İlkesi’nin bütünleyicisi olma özelliği taşıyan yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsan sevgisi D)Özgürlük ve bağımsızlık

B)Çağdaşlaşma ve Batılılaşma E)Millî birlik ve berâberlik

C)Akılcılık ve bilimsellik22.Balkan Antantı ve Sadabat Paktı, aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A)Millî egemenlik D)Akılcılık ve bilimsellik

B)Yurtta barış-dünyada barış E)Çağdaşlık ve Batıcılık

C)İnsan sevgisi23.Aşağıdakilerden hangisi, Devletçilik İlkesi’nin özelliklerinden biri değildir?

A)Özel mülkiyetin olmaması

B)Ekonomik hayatın yürütülmesinde devletin eli olması

C)Devlet eliyle banka açılması

D)Devletin çeşitli yatırımlar yapması

E)Ekonomik girişimlerin devlet tarafından denetlenmesi24.Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşçılıktan çok milliyetçiliğe yöneliktir?

A)Türk Dil Kurumu’nun kurulması D)Tekkelerin kapatılması

B)Milâdî Takvim’in kabûlü E)Medenî Kanun’un kabûlü

C)Hukuk Mektebi’nin açılması25.1926 Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan beklenilenin gerçekleşmemesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin oluşmasının sebeplerinden birisidir?

A)Halkçılık C)İnkılâpçılık E)Lâiklik

B)Milliyetçilik D)Devletçilik26.Atatürk’ün tâviz vermek istemediği ve bu sebeple siyâsî tartışmaların dışında tutulmasını istediği iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halkçılık-Cumhuriyetçilik D)Cumhuriyetçilik-Lâiklik

B)Lâiklik-Halkçılık E)Milliyetçilik-Lâiklik

C)Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik

Cevap Anahtarı:
1-A 11-E 21-C

2-E 12-A 22-B

3-C 13-C 23-A

4-D 14-B 24-A

5-D 15-A 25-D

6-B 16-A 26-D

7-B 17-D

8-E 18-E

9-D 19-D

10-D 20-C

Tarih Atatürk İlkeleri İle İlgili Test Soruları 3


27.Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?

A)İnkılâpçılık C)Halkçılık E)Milliyetçilik

B)Devletçilik D)Cumhuriyetçilik28.“Bir milletin bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.” görüşü dikkate alınırsa, aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlılık bir zorunluluk olur?

A)Halkçılık C)Devletçilik E)Milliyetçilik

B)İnkılâpçılık D)Cumhuriyetçilik29.Türk milleti aşağıdaki seçeneklerde verilen Atatürk ilkelerinden hangisini, diğerlerinden önce benimsemiştir?

A)Halkçılık C)Çağdaşlık E)Bağımsızlık

B)Cumhuriyetçilik D)Devletçilik30.Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A)İnkılâpçılık C)Cumhuriyetçilik E)Lâiklik

B)Halkçılık D)Devletçilik31.Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?

A)Millî egemenlik C)Devletçilik E)Çağdaşlaşmak

B)Lâiklik D)Cumhuriyetçilik32.I.Kanun önünde eşitlik

II.Sosyal dayanışma

III.Millî egemenlik

Yukarıda verilenler, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A)Lâiklik C)Milliyetçilik E)İnkılâpçılık

B)Devletçilik D)Halkçılık33.Atatürk, 1919-1922 yılları arasındaki konuşmalarında en çok aşağıdaki konulardan hangisine yer vermiştir?

A)Sanayileşmeye C)Çağdaşlaşmaya E)Eğitime

B)Bağımsızlığa D)Millî egemenliğe34.Atatürk, yeni Türk devletinde inkılâplarını gerçekleştirirken temel hedef olarak aşağıdakilerden hangisini almıştır?

A)Çağdaşlaşma C)Milliyetçilik E)Lâiklik

B)Devletçilik D)Halkçılık35.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin tamamlayıcısı niteliğindedir?

A)Akılcılık ve bilimsellik D)Millî egemenlik

B)Çağdaşlık ve Batılılaşma E)İnsan ve insanlık sevgisi

C)Yurtta barış-dünyada barış36.“Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner.”

Atatürk’ün yukarıda verilen sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur?

A)İnkılâpçılık C)Halkçılık E)Devletçilik

B)Milliyetçilik D)Lâiklik37.Üyesi bulunduğu milletin varlığının yüceltilmesi düşüncesi ve bu düşüncenin kuşaklara aktarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin sonucudur?

A)Devletçilik C)Akılcılık E)İnkılâpçılık

B)Milliyetçilik D)Çağdaşlık38.Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk İlkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milliyetçilik C)Cumhuriyetçilik E)Lâiklik

B)Halkçılık D)İnkılâpçılık39.Millî Mücâdele’nin kazanılmasında, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?

A)Milliyetçilik C)Akılcılık E)Devletçilik

B)Halkçılık D)Cumhuriyetçilik40.Millî egemenliğin gerçekleşmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

A)Milliyetçilik D)Lâiklik

B)İnsan ve insanlık sevgisi E)Bağımsızlık

C)Cumhuriyetçilik41.Bir ülkede demokrasinin kurulabilmesi için aşağıdaki ilkelerden en çok hangisinin hayata geçmiş olması gerekir?

A)Lâiklik D)Akılcılık E)Millî egemenlik

B)Halkçılık E)Milliyetçilik42.I.Çağdaşlaşmak

II.Bilimsellik

III Millî egemenlik

Türkiye Cumhuriyeti’nin yukarıdaki hedefleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A)Lâiklik -İnkılâpçılık -Milliyetçilik

B)Cumhuriyetçilik - -Milliyetçilik -Devletçilik

C)İnkılâpçılık -Lâiklik -Cumhuriyetçilik

D)Devletçilik -Halkçılık -Lâiklik

E)Milliyetçilik -Devletçilik -İnkılâpçılık43.Milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Devletçilik C)İnkılâpçılık E)Halkçılık

B)Cumhuriyetçilik D)Lâiklik44.Türk inkılâplarında, çağdaş Batı’nın hedef olarak benimsenmesinde Batı’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır?

A)Eşitliğe dayanan hukuk anlayışı D)Bilimselliği

B)Gelenekçi toplum yapısı E)Akılcılığı

C)Lâik devlet düzeni45.Cumhuriyetçilik İlkesi’ni en iyi ifade eden bütünleyici ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yurtta barış dünyada barış D)Çağdaşlık ve Batılılaşma

B)Millî egemenlik E)Bilimsellik ve akılcılık

C)Millî birlik ve beraberlik46.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkelerinin bir gereğidir?

A)Soyadı Kanunu D)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi

B)Harf İnkılâbı E)Devletçiliğin benimsenmesi

C)Kıyafet İnkılâbı47.Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini, diğerlerine göre daha önce uygulamaya koymuştur?

A)İnkılâpçılık C)Devletçilik E)Cumhuriyetçilik

B)Lâiklik D)Milliyetçilik

Cevap Anahtarı:
31-C 41-E

32-D 42-C

33-B 43-E

34-A 44-B

35-D 45-B

36-E 46-D

27-A 37-B 47-D

28-B 38-D

29-E 39-A

30-B 40-C

 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=