İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
=> DÜNYANIN İLK STANDART KANUNU
=> UYARI:Tarih-10
=> YERLEŞİM DURUMUNA GÖRE OSMANLI TOPLUMU
=> OSMANLI'DA ÜRETİM
=> TARİH-2
=> * OSMANLI TOPLUMU*
=> Osmanlı Devlet Anlayışı
=> ERMENİ SORUNU
=> OSMANLI'DA TİCARET
=> OSMANLI EKONOMİSİ
=> OSMANLIDA KÜLTÜR
=> OSMANLILARDA EĞİTİMDE YENİLEŞME
=> *OSMANLIDA EĞİTİM VE OĞRETİM*
=> OSMANLI UNVANLARI
=> ŞEHZADELERİN VALİLİK YAPTIKLARI YERLER
=> OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ
=> UYARI(Osm.Dev.Kur .Dön)
=> OSMANLI – TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE KURULMUŞ OLAN SİYASİ PARTİLER
=> OSMANLI PADİŞAHLARI
=> OSMANLI ŞECERESİ
=> İLKLER-OSMANLI TARiHiNDE
=> Padişahlar Eşleri
=> Padişahların Yaşları
=> TİCARET YOLLARI
=> Osm .Sadrazamları(Kur.dön)
=> Sadrazamlar(Yük.dön)
=> Sadrazamlar(Duraklama dön.)
=> Sadrazamlar(Gerileme dön)
=> Sadrazamlar(Dağılma dön)
=> Osmanlı Arması
=> Test-TARİHİ-II (1800-1900
=> Test-OSMANLI SİYASI TARİHİ - II (1600 - 1800)
=> TEST/Osm/Kültür
=> TEST- OSM DEV( 1300-1600)
Yeni sayfanın başlığı

OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1800-1900)
1. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan,
I. Avusturya ile Ziştovi Antlaşması'nın imzalanması
II. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi
III. Fransa'nın Mısır'a saldırması
gibi gelişmelerden hangileri, İngiltere'nin Osmanlı Devleti ile işbirliği yapmasında etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) Yalnız III


2. Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıl sonlarında imzaladığı Yaş Antlaşması'nın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birden fazla devlet ile imzalanmış olması
B) Avusturya'yı Balkanlarda güçlü hale getirmesi
C) Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketlerinin ön plana çıkmasına ortam hazırlaması
D) Osmanlı Devleti'nin tazminat ödemesi hükmünü içermesi
E) Rusya'nın Karadeniz'deki etkinliğini azaltması


3. III. Selim döneminde yapılan;
- Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması
- Avrupa'da sürekli elçilikler açılması
- Okullarda Fransızca okutulmaya başlanması
- Avrupa'dan subaylar getirilmesi
gibi yenilikler ile ilgili olarak hangi yargıya varılamaz?
A) Batı yönündeki savaşlara son verilmiştir.
B) Yeni bir ordu kurulmuştur.
C) Avrupa siyaseti yakından izlenmeye çalışılmıştır.
D) Kültürel alanda faaliyetlere girişilmiştir.
E) Avrupa'daki askeri gelişmelerden yararlanılmıştır.

4. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda izlediği denge politikası;
I. Ticari ayrıcalıklar elde etme
II. Askeri yardım alma
III. Toprak bütünlüğünü koruma
IV. Yönetim biçiminin değişmesini sağlama
V. Diplomatik destek alma
gibi politikalardan hangilerini gerçekleştirme amacına yöneliktir?
A) I, II ve III B) II, III ve V C) II, IV ve V
D) I, IV ve V E) III, IV ve V


5. XIX. Yüzyıl başlarında Fransa ile Rusya arasında Osmanlı topraklarını paylaşma görüşmeleri yapılırken, İngiltere ile bir antlaşma imzalayan Osmanlı Devleti, barış zamanında boğazlardan hiç bir devletin savaş gemisinin geçmemesini kabul ediyordu.
Bu bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi savunulabilir?
A) Devletlerarası çıkar çatışmalarından yararlandığı
B) Rusya'nın yayılmacı politikalarından etkilenmediği
C) İngiltere'ye ekonomik ayrıcalıklar verildiği
D) Fransa'nın yararlandığı kapitülasyonların sona erdiği
E) Batıdaki teknik gelişmelerden etkilendiği


6. Rusya, Fransa ve İngiltere'nin Navarin'de Osmanlı donanmasını baskına uğratarak yakmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımsız bir Yunan devletinin kurulmasını sağlamak
B) Bulgar Kilisesi'ne özerklik kazandırmak
C) Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini engellemek
D) Sırbistan'a yardımda bulunmak
E) Boğazlara egemen olmak


7. Aşağıdakilerden hangisi, 1812 Bükreş Antlaşması'nın en önemli sonucudur?
A) Anadolu'daki sınırın savaştan önceki duruma getirilmesi
B) Eflak ve Boğdan'ın Osmanlı Devleti'ne geri verilmesi
C) Prut Irmağı'nın sınır kabul edilmesi
D) Sırplara ilk ayrıcalıkların tanınması
E) Beserabya'nın Rusya'ya bırakılması


8. Fransız İhtilali’nin etkisiyle ayaklanan Yunanlıları! bağımsızlığı 1829 Edirne Antlaşması ile Osman Devleti tarafından da tanınmıştır.
Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangi sine varılabilir?
A) Osmanlı Devleti demokratikleşme sürecine gir mistir.
B) Osmanlı-Rus savaşları sona ermiştir.
C) Osmanlı Devleti Balkanlardaki tüm toprakların kaybetmiştir.
D) Osmanlı Devleti anayasal düzene geçmiştir.
E) Milliyetçilik akımları başarıya ulaşmıştır.


9. - Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı Ordusu'nu yendi.
- Avrupa devletlerinin aracılığı ile Osmanlı Devleti ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya Antlaşması imzalandı.
Osmanlı Devleti bu duruma tepki olarak ve kendi sini güvence altına almak için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
A) Tanzimat Fermanı'nı yayınlamıştır.
B) Almanya'ya yakınlaşma politikası izlemiştir.
C) Rusya ile Hünkar iskelesi Antlaşması'nı imzalamıştır.
D) İngiltere ile Balta Limanı Antlaşması'nı imzalamış tır.
E) Ayanlarla Sened-i İttifak imzalamıştır.

10. XVIII. yüzyıldan itibaren ayanların giderek güçlenmesi karşısında Osmanlı yönetimi çaresiz kalmış ayanların varlığını resmen tanımıştır.
Ayanların varlığının resmen tanınması, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Sekban-ı Cedit'in kurulması
B) Sened-i İttifak'ın imzalanması
C) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi
D) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
E) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

11. II. Mahmut kendisinden önceki ıslahatçılardan farklı olarak, bozulan ve aksayan kurumları düzeltmek yerine tamamen ortadan kaldırmayı tercih etmiş veya yeni kurumlar oluşturma yoluna gitmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir çalışma olarak gösterilemez?
A) Müsadere uygulamasının kaldırılması
B) Dirlik sisteminin kaldırılması
C) Bakanlıkların kurulması
D) Avrupa'da elçiliklerin kurulması
E) Posta örgütünün oluşturulması

12. Osmanlı Devleti'nde;
• Azınlıkların devlet memuru olabilmesi
• Vergilerin herkesin gelirine göre toplanması
• Askerliğin vatan görevi haline getirilmesi
gibi gelişmeler, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasına yöneliktir?
A) Laiklik B) Eşitlik
C) Demokrasi D) Devletçilik
E) Bağımsızlık

CEVAP ANAHTARI________
1. E 2. C 3. A 4. B 5. A 6. A 7. D 8. E 9. C 10. B 11. D 1

OSMANLI SİYASİ TARİHİ-(1800-1900)

1. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıl başlarında görülen;
I. Azınlıkların bağımsızlık amaçlı ayaklanmalar çıkarması
II. II. Mahmut döneminde Avrupa'ya gönderilen öğrencilerin, buradaki gelişmeleri öğrenmesi
III. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı Devleti'ne karşı yeniden ayaklanması
gibi gelişmelerden hangilerinin Tanzimat Fermanı'nın yayınlanmasında etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Tanzimat Fermanı ile gerçekleştirileceği açıklanan ıslahatlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Vergi alımının düzenli esaslara bağlanması
B) Batı türü öğretim yapan okulların açılması
C) Hukuk önünde eşitliğin sağlanması
D) Askerliğin vatan görevi şekline dönüştürülmesi
E) Herkesin mal ve mülküne sahip olması ve bunu miras olarak bırakabilmesi

3. Osmanlı Devleti'nde;
- Kanun gücünün üstünlüğü
- Halkın kanun önünde eşitliği
- Yerel yönetimler için seçim yapılması
gibi gelişmeler ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle yürürlüğe girmiştir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) I. Meşrutiyet
D) Sened-i İttifak
E) Nizam-ı Cedit

4. I. Rus Çarlığı
II. İngiltere
III. Avusturya
IV. Fransa
gibi devletlerden hangileri, çıkarlarının zarar göreceği düşüncesiyle Tanzimat Fermanı'na tepki göstermişlerdir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve IV E) I ve III

5. XIX. yüzyılda Avusturya; Macarların ayaklanmasını bastırmak için Rusya ile işbirliği yaptı. Rus ordusu karşısında tutunamayan Macarlar ve Lehliler Osmanlı topraklarına sığındı.
Bu gelişmelerle ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Osmanlı Devleti mülteciler sorunuyla karşı karşıya kalmıştır.
B) Osmanlı Devleti'nde hoşgörü politikası devam etmektedir.
C) Osmanlı Devleti milliyetçilik hareketlerini desteklemektedir.
D) Rusya ve Avusturya ittifak halindedir.
E) Avusturya, yönetimi altındaki halklara baskı ve şiddet uygulamaktadır.

6. Kırım Savaşı'nda; Rusya'ya karşı, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Piyemonte Krallığı da Osmanlı Devleti'nin yanında savaşmıştır.
Piyemonte Devleti'nin Kırım Savaşı'na katılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sömürgelerine giden yolu kontrol etmek
B) Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemek
C) Osmanlı Devleti'ne yardım etmek
D) İtalya’da siyasi birliği kurabilmek için Avrupa devletlerinin desteğini kazanmak
E) Osmanlı Devleti'nden kapitülasyonlar elde ederek Karadeniz ticaretinden pay almak

7. İngiltere, Rusya'nın Sinop baskınında (1853) Osmanlı donanmasını yakması üzerine savaşın ağırlık merkezini Kırım'a taşıdı.
İngiltere'nin savaşı Kırım'a taşımasının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hünkar iskelesi Antlaşması'nı geçersiz hale getirmek
B) Osmanlı Devleti'nin dostluğunu kazanmak
C) Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemek
D) Tanzimat Fermanı'nın ilanını sağlamak
E) Macar mültecilerinin yurtlarına dönmesini sağlamak

8. Osmanlı Devleti, Avrupa devletleri ile işbirliği yaptığı Kırım Savaşı'nda Rusya'yı mağlup ederek Paris Antlaşması'nı imzaladı.
Bu sonuca rağmen, Osmanlı Devleti, Paris Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ile yenilmiş bir devlet durumuna düşürülmüştür?
A) Karadeniz tarafsız olacak ve Rusya ile Osmanlı Devleti burada savaş gemisi bulundurmayacak
B) Eflak-Boğdan'a özerklik verilecek
C) Londra Boğazlar Sözleşmesi yürürlükte kalacak
D) Osmanlı Devleti Avrupa devletler hukukundan yararlanacak
E) Tuna nehrinde ulaşım serbest olacak

9. - 1841 Londra Antlaşması
- 1856 Paris Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanan savaşlar sonunda imzalanmıştır.
B) Boğazların savaş gemilerine kapalı ticaret gemilerine açık olduğu kabul edilmiştir.
C) İngiltere'nin desteğiyle imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin lehine kararlar içeren antlaşmalardır.
D) Yunanistan'ın bağımsızlığı onaylanmıştır.
E) Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir.

10. Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Anlaşması'na göre; Eflak-Boğdan'a özerklik verilecek bu durum Avrupa devletlerinin kontrolü altında olacaktı.
Eflak-Boğdan'ın kontrolünün batılı devletlere bırakılmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Rusya'nın Balkanlara yayılmasını engellemek
B) Boğazların güvenliğini korumak
C) Osmanlı Devleti'ne yardımcı olmak
D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukundan yararlanmasını sağlamak
E) İngiltere'nin Hindistan'a ulaşmasını kolaylaştırmak

11. 1856'da yayınlanan Islahat Fermanı'nın amaç ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Azınlıklara yeni haklar verilmiştir.
B) Paris Antlaşması'nda Osmanlı Devleti aleyhine karar alınmaması için yayınlanmıştır.
C) Halka yönetime katılma hakkı getirmiştir.
D) Avrupa devletlerinin baskısı ile düzenlenmiştir.
E) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmasını engellemek amacına yöneliktir.

12. II. Mahmut'un müsadere usulünü kaldırması Osmanlı halkının hangi hakkının devlet tarafından tanındığını kanıtlamaktadır?
A) Düşünce özgürlüğü
B) Eğitim hakkı
C) Yönetime katılma
D) Mülkiyet hakkı
E) Can güvenliği
CEVAP ANAHTARI________
1. E 2. B 3. A 4. E 5. C 6. D 7. C 8. A 9. B 10. A 11. C 12. D


'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=