İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
=> DÜNYANIN İLK STANDART KANUNU
=> UYARI:Tarih-10
=> YERLEŞİM DURUMUNA GÖRE OSMANLI TOPLUMU
=> OSMANLI'DA ÜRETİM
=> TARİH-2
=> * OSMANLI TOPLUMU*
=> Osmanlı Devlet Anlayışı
=> ERMENİ SORUNU
=> OSMANLI'DA TİCARET
=> OSMANLI EKONOMİSİ
=> OSMANLIDA KÜLTÜR
=> OSMANLILARDA EĞİTİMDE YENİLEŞME
=> *OSMANLIDA EĞİTİM VE OĞRETİM*
=> OSMANLI UNVANLARI
=> ŞEHZADELERİN VALİLİK YAPTIKLARI YERLER
=> OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ
=> UYARI(Osm.Dev.Kur .Dön)
=> OSMANLI – TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE KURULMUŞ OLAN SİYASİ PARTİLER
=> OSMANLI PADİŞAHLARI
=> OSMANLI ŞECERESİ
=> İLKLER-OSMANLI TARiHiNDE
=> Padişahlar Eşleri
=> Padişahların Yaşları
=> TİCARET YOLLARI
=> Osm .Sadrazamları(Kur.dön)
=> Sadrazamlar(Yük.dön)
=> Sadrazamlar(Duraklama dön.)
=> Sadrazamlar(Gerileme dön)
=> Sadrazamlar(Dağılma dön)
=> Osmanlı Arması
=> Test-TARİHİ-II (1800-1900
=> Test-OSMANLI SİYASI TARİHİ - II (1600 - 1800)
=> TEST/Osm/Kültür
=> TEST- OSM DEV( 1300-1600)
Yeni sayfanın başlığıOSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

TEST:1
1. Osmanlı Devleti, kültür ve uygarlık alanında Anadolu Selçuklu
larından etkilenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu etkilenmenin kanıtlarından biri           
olarak gösterilemez?
A) Divan teşkilatının kurulması
B) Vakıf toprak uygulaması
C) Hükümdarların sultan unvanı kullanması
D) Tımar sisteminin geliştirilmesi
E) Toprakların hanedan üyeleri arasında paylaşılmaması

2. Osmanlı Devleti'nde yönetimde padişahların mutlak egemenliğinin
sınırlandığınakanıt olarak, aşağıdaki görev veya yetkilerinden hangisi
gösterilebilir?
A) Sadrazamları görevden alma
B) Uygulamalarda şeyhülislamdan fetva alma
C) Ordulara komutanlık etme
D) Antlaşmaları onaylama
E) Divanın çalışmalarıyla ilgili bilgi alma

3. Tımarın çekirdeğini oluşturan kısma kılıç tımarı denir.               
Sipahi olan herkes için başlangıçta çekirdek kısmı vardı.              
Bu bölüm zamanla büyüyebilir fakat çocuklara geçemezdi.
Tımarın büyüyen kısımlarının çocuklara geçmesinin engellen          
mesinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Bayındırlık çalışmalarını düzenlemek
B) Vergi toplamayı kolaylaştırmak
C) Tımar arazinin mülk araziye dönüşmesini önlemek
D) Tarımsal çalışmaları özendirmek
E) Asker sayısının artmasına engel olmak

4. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetiminin sosyal, siyasi ve

 askeri bakımdan büyük önemi vardı. Toprak yönetiminde

dirlik sisteminin uygulanışı çokayrıntılı bir şekilde belirlenmişti.
Aşağıdakilerden hangisi, dirlik sahiplerinin görevlerinden biri

 değildir?
A) Tımarlı sipahi yetiştirmek
B) Vergi toplamak
C) Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamak
D) Kendi bölgesinde yaşayanları yargılamak
E) Devlet otoritesinin sağlanmasında yardımcı olmak

5. Osmanlı Devleti'nde miri arazi devlete aittir. Miri araziyi

 elindebulunduran reaya (köylü) toprağı boş bırakmamak

zorundaydı.
Bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reayanın güçlenmesini engellemek
B) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
C) Toprağın nadasa bırakılmasını önlemek
D) Miri arazilerin mülk araziye dönüşmesini engellemek
E) iltizam sistemini yaygınlaştırmak

6. Osmanlı halkı, çeşitli din, mezhep ve uluslara mensup

 insanlardan oluşuyordu. Ancak toplum ırk esasına göre değil,

düşünce ve inanç esasına göre örgütlenmişti.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
A) Müslüman olmayan halkın cizye vergisi ödemesi
B) Lonca teşkilatına sadece Müslüman esnafların girebilmesi
C) Müslümanlardan ürün vergisi olarak öşür alınması
D) Türk ve Müslüman olmayanların medreselere alınmaması
E) Devlet işlerinin yürütüleceği Divan-ı Hümayun'un kurulması

7. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi güvenliği,

 sağlamak ve ticareti geliştirmek amacına yönelik olarak kurul

muştur?

A) Humbaracılar
B) Akıncılar
C) Azaplar
D) Derbent muhafızları
E) Tımarlı sipahiler

8. Osmanlı Devleti'nde bazı gelirlerin kiralama yoluyla toplan

ması sistemine iltizam adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi, iltizam sisteminin giderek yaygınlaş

masının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak gösterilemez?
A) Kapıkulu askerlerinin sayısının azalması
B) Halkın vergi yükünün ağırlaşması
C) Ayan denilen feodal beylerin ortaya çıkması
D) Merkezi otoritenin zayıflaması
E) Miri toprakların mülk toprak haline gelmesi

9. Osmanlılarda temel hukuk kuralları, İslam dininin koy

duğu hukuk kurallarıydı. Buna şeriat denirdi. Şeriat ile çeliş

memek şartıyla padişaha kural koyma yetkisi tanınmıştı.

Padişahın bu yetkisine dayanarak koyduğu kurallara örfi hukuk

adı verilirdi.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Padişahın otoritesini artırmaya yönelik bir devlet anlayışı görü

lmektedir.
B) Şeriat kuralları, gerektiğinde padişahın yetkisini azaltmaktadır.
C) Devlet yönetimi ile ilgili kurallar tamamen örfi hukuka göre

 yürütülmektedir.
D) Padişah, devlet ve memleket işleyişiyle ilgili kanunlar yapa

bilmektedir.
E) Devlet işlerinde şer'i ve örfi hukuk birlikte kullanmaktadır.

10. Osmanlı Devleti’nde;
- Kuruluş döneminde sadrazamlık makamını elinde tutan Çan        
darlı  ailesinin,İstanbul'un fethinden sonra yönetimdeki etkinliği
sona ermiştir.
- XVII. yüzyılda sadrazamlık makamını 35 yıl elde tutan Köprü

lüler ailesinin,

XVIII. yüzyılda siyasal gücü kalmamıştır.
Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Osmanlı toplum yapısı

ile ilgili olarak

Aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A) Soy esasına dayalı bir yönetici sınıfı oluşmamıştır.
B) Sadrazamlık veraset yoluyla el değiştirmektedir.
C) Başarılı yöneticiler görevden uzaklaştırılmıştır.
D) Yönetimde devşirme kökenlilerin etkisi artmıştır.
E) Üst düzey görevlere belirli kişiler gelebilmiştir.

11. XV. yüzyılda Osmanlı pazarlarında yerli ürünlerin oranı yabancı
ürünlere oranla daha fazla iken XIX. yüzyılda bu durum tersine bir gös
terge çizmiştir.
Bu değişiklikte aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Lonca teşkilatının uygulamalarının
B) Avrupa devletlerine tanınan ayrıcalıkların
C) Avrupa devletlerinin Sanayi Devrimi'ni gerçekleştir melerinin
D) Osmanlı Devleti'nin açık pazar haline gelmesinin i
E) Alınan dış borçların

12. Osmanlılarda Enderun adı verilen okul hangi
amaç için açılmıştır?
A) Devlet adamı yetiştirmek
B) Hıristiyan çocukları İslamlaştırmak
C) Devlete asker yetiştirmek
D) Medreselere müderris yetiştirmek
E) Teknik okullara öğretmen yetiştirmek
TEST:1 CEVAP ANAHTARI________
1. E 2. B 3. C 4. D 5. B 6. E 7. D 8. A 9. C 10. A                     
11. E 12.A
**************************

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

TEST:2

1. Osmanlı Devleti'ni kendinden önceki Türk devletlerinden  ayıran
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkezi devlet olması
B) Fetih politikası izlemesi
C) Çokuluslu devlet olması
D) Medreseler açması
E) İslam devleti olması

2. Osmanlı Devleti'nde;
- Kuruluş yıllarında "ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışı geçerlidir.
- I. Murat döneminde "ülke padişah ve oğullarının malıdır."  anlayışı
kabul edilmiştir.
- I. Ahmed döneminde "Padişahlığın hanedanın en büyük ve aklı başında
  olana geçmesi" kuralı getirilmiştir.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisinin zamanla değiştiği söylene
bilir?
A) Teokratik devlet yapısı
B) Dirlik sistemi
C) Veraset anlayışı
D) Eyalet sistemi
E) Sancağa çıkma geleneği

3. Osmanlı Devleti'nde yönetim yetkisini kullanan gruplardan biri olan Seyfiyye;
Silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip idi       ve sadrazamdan en alt rütbedeki
askere kadar uzanan bir zincir içindeki görevlilerden oluşurdu.
Bu bilgilere göre;
I. Yeniçeri Ağası,
II. Nişancı
III. Kaptan-ı Derya
IV. Kadı
V. Sancakbeyi
gibi görevlilerden hangilerinin bu gruba mensup olduğu söylenemez?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) IV ve V E) II ve IV

4. Osmanlılarda şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi geleneğinin

 amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkeyi yönetmede kolaylık sağlamak
B) Merkezi yönetimi güçlendirmek
C) Şehzadeleri merkezden uzaklaştırmak
D) Şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmasını sağlamak
E) Ülkenin hükümdar ve oğullarının malı olduğunu vurgulamak

5. Osmanlı Devleti'nde taşra yönetiminin bazı özellikleri şunlardır:
I. Saliyaneli eyaletlerde tımar sistemi uygulanmamaktadır.
II. Bağlı hükümet ve beylikler içişlerinde serbest, dışişlerinde Osmanlı

Devleti'ne bağlıdır.
III. Merkeze bağlı eyaletler sancak ve kaza gibi idari birimlere ayrılmıştır.
IV. Bağlı beyliklerin yöneticileri yerel hanedanlar arasından atanmaktadır.
Bunlardan hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin "merkezi devlet" anlayışına

ters düştüğü savunulabilir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV

6. Osmanlı Devleti'nde miri toprağın bölümlerinden biri olan dirlik maaş
karşılığı olarak devlet memurları ve askerlere bıra kılan topraklardır.
Buna göre, dirlik sistemi ile;
I. Vergileri elde edilen ürüne göre düzenlemek
II. Devlete yapılan hizmetleri karşılamak
III. Üretimin artmasını sağlamak
IV. Derebeyliğin oluşmasını önlemek
V. Islahat çalışmalarında başarılı olmak
gibi amaçlardan hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği savunulabilir?
A) I, IV ve V B) II, III ve IV C) I, III ve V
D) II, IV ve V E) I, II ve V

7. Osmanlı Devleti'nde toprakların kullanım hakkı, devletin denetim ve göze
timinde halka bırakılmıştır. Ancak toprağını üst üste üç yıl ekmeyenden toprağı
alınır ve bir başkasına verilirdi.Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amaç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüşvet ve iltiması önlemek
B) Halka yeni iş alanları yaratmak
C) Üretimde sürekliliği sağlamak
D) Halkı çiftçiliğe özendirmek
E) Herkesi toprak sahibi yapmak

8. Osmanlı Devleti'nde XVII. ve XVIII. yüzyıldaki yenilik hareketlerine özellikle
Kapıkulu askerleri karşı çıkmıştır. XIX. yüzyıl ve XX. Yüzyıl başlarında ise Osmanlı
ordusunun subay kadrosunun yenilik hareketlerini desteklediği görülür.Osmanlı ordu
sunda görülen bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Denizciliğe önem verilmesi
B) Maliyenin düzelmesi
C) Meşrutiyetin ilan edilmesi
D) Batıyı örnek alan askeri okulların açılması
E) Savaş taktiklerinin değişmesi

9. Osmanlı Devleti'nin azınlıkların dini inanç, gelenek ve göreneklerini

 hoşgörü ile karşılamış olmasında;
I. Müslüman olmayan halktan vergi almayı sürdürmeyi ya rarlı görmesi
II. Azınlıkları hoşgörü yoluyla yönetime bağlamak istemesi
III. Değişik dinlerin kutsal saydığı Kudüs'ün Osmanlı topraklarında olması
IV. Ortadoksların dini liderinin İstanbul'da bulunması
gibi etkenlerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) I ve II B) II ve IV C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV

10. Osmanlı Devleti'nde loncaların önemini yitirmesi aşağıdakilerden hangisiyle
ilgilidir?
A) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
B) Avrupa'da Sanayi Devrimi'nin yaşanması
C) Ahiliğin güçlenmesi
D) Köyden kente göç yaşanması
E) Ekonominin temelinin toprağa dayanması

11- Çiftbozan resmi; Osmanlı Devleti'nde ekip-biçtiği toprağı boş bırakan
veya terkeden köylülerden alınan vergidir.
Bu tanıma göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu vergiyi ödeyenlerin
sayısının artmasına neden olduğu savunulabilir?
A) Patrona Halil Ayaklanması
B) Çınar Olayı
C) Vaka-i Hayriye
D) Celali ayaklanmaları
E) 31 Mart Olayı

12. Osmanlı Devleti'nde yerli ve yabancı tüccarlar mallarını  ülke içinde bir
bölgeden diğerine taşırlarken yüzde 8 oranında iç gümrük vergisi ödemek zo
rundaydılar. Balta Limanı Antlaşması ile İngiliz tüccarlardan bu verginin alı
nmaması kararlaştırılmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin, Balta Limanı Antlaşmasıyla ortaya
çıkan bir durum olduğu söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti diğer devletlerle ticari rekabet yapabilecek konuma gelmiştir.
B) Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirleri azalmıştır.
C) İngiltere diğer Avrupa devletleriyle ekonomik yönden eşit hale gelmiştir.
D) Osmanlı Devleti Sanayi Devrimi'nden etkilenmemiştir.
E) Osmanlı Devleti'nde Türk tüccarların etkinliği artmıştır.

TEST:2 CEVAP ANAHTARI________
1. A 2. C 3. E 4. D 5. E 6. B 7. C 8. D 9. A 10. B                      
11. D 12. B
***************************************

 TEST:3

1. Osmanlı Devleti'nde yönetim, İslam hukukuna dayanır. Ancak,Osmanlı
devlet anlayışını boyutlandıran bazı diğer unsurlar da vardır.Bunlar eski Türk
geleneği ve fethedilen  yerlerin daha önceki uygulamalarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
A) Padişahın kanun koyarken şeriat ile çelişmemesi
B) Hükümdarın halkı adaletle yönetmek zorunda olduğuna inanılması
C) Hanedanın erkek bireylerinin taht üzerinde hak sahibi  olması
D) Özerklik verilen eyaletlerin yöneticilerinin kendi içinden seçilmesi
E) Batı türü kurumların oluşturulması

 

2. Osmanlı Devleti’nde I. Ahmet dönemine kadar padişah  olma konusunda kesin
bir kural yoktu.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Sadrazamların otoritelerinin artması
B) Valide sultanların yönetime katılması
C) Saltanat kavgalarının çıkması
D) Anadolu'da isyanların çıkması
E) Kapıkulu askerleri ve tımarlı sipahiler arasında çatışmalar çıkması

3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde divan örgütünün özellik

lerinden biri olarak gösterilemez?
A) Devletin en önemli yönetim kurumu olması
B) Gerektiğinde yargı yetkisini de kullanabilmesi
C) Fatih'e kadar toplantılara padişahların başkanlık etmesi
D) Padişahın egemenlik haklarını kısıtlaması
E) Yükselme döneminden sonra önemini giderek kaybetmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi divan üyelerinden kazaskerin görevlerinden

 biridir?
A) Kadı ve müderrisleri atamak
B) Ferman ve beratlara padişahın tuğrasını çekmek
C) Devletin gelir ve giderleri konusunda bilgi verip bütçe hazırlamak
D) Alınan kararların şer'i hukuka uygun olup—olmadığını denetlemek
E) Divan toplantılarına başkanlık yapmak

5. I. Veziriazam
II. Beylerbeyi
III. Defterdar
IV. Nişancı
V. Kazasker
Yukarıdaki divan üyelerinden hangilerinin sayısı zamanla artırılmıştır?
A) I, II ve III B) II, III ve V C) II, IV ve V
D) I, III ve V E) III, IV ve V

6. - Ankara Savaşı'ndan sonraki dönemde devşirme sistemi uygulandı.
- III. Murat döneminde orduya devşirme sistemine aykırı asker alındı.
- XVII. yüzyılda sık sık padişah değişiklikleri yaşandı.
- Padişah değişikliklerinde kapıkulu askerlerine cülus bahşişi verilirdi.
Osmanlı Devleti'nde meydana gelen bu gelişmeler ile ilgili olarak aşağı

dakilerden hangisi söylenemez?
A) Sürekli padişah değişikleri hazinenin giderlerini artırmıştır.
B) Kuruluş devrinde asker ihtiyacını karşılamak için düzenlemeler yapıl

mıştır.
C) Duraklama döneminde asker alımında usulsüzlük olmuştur.
D) Yeniçeri sayısının artmasına tepki gösterilmiştir.
E) Yeniçerilere ulufeden başka para da verilmiştir.

7. I. Yerel güçlerin oluşmasını önlemek
II. Sanayi üretimini yaygınlaştırmak
III. Ticari ilişkileri düzenlemek
IV. Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
V. Sosyal kurumlar oluşturmak
Osmanlı Devleti'nin dirlik sistemiyle ulaşmak istediği amaçlar,

 aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) II ve III B) II ve V C) I ve V
D) III ve V E) I ve IV

8. Osmanlı Devleti'nde gelirleri devlet memurları ve askerlere        
bıra

kılan topraklara dirlik adı verilmiştir.
Dirliklerin hangi özelliği derebeyliğe geçişi engelleme amacına        
yönelik olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Asker yetiştirilmesi
B) Dağıtımın Nişancı tarafından yapılması
C) Şehirlerden uzak yerlerde bulunması
D) Tarımsal üretimi artırmayı amaçlaması
E) Miras olarak bırakılamaması

9. Mühendishane-i Berr-i Hümayun'da resim dersleri de okutul

maktaydı. Derslerin amacı haritacılık, mühendislik gibi mesleki

 becerileri kazandırmaktı. Resim dersleri bu konuda yetenekleri

olanların ortaya çıkmasına fırsat verdi. Mühendishane Osmanlı

 ressamları için bir kaynak oldu. II. Mahmut'un resmini yaptıra      
rak devlet dairelerine astırması, Sultan Abdülaziz'in at üzerinde
heykelini yaptırması bu konulardaki çalışmaları artırmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti'ne yeniliklerin bir bölümü askeri okullar       
aracılığıyla gelmiştir.
B) Padişahlar güzel sanatları desteklemiştir.
C) Mimarlar ve haritacılar için resim yapmak el becerilerini 
artırmada yardımcı olmuştur.
D) Halifelerin heykellerini yaptırması yasaklanmıştır.
E) Batılılaşma çalışmaları güzel sanatlara duyulan ilgiyi artır        
mıştır.

10. Osmanlı Devleti'nde ordunun güçlü ve dinamik bir yapısı vardı.
Zamanla ordunun yapısında bazı bozulmalar görüldü.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusundaki bozulmanın           
nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Uzun süren savaşlar
B) Veraset kanununda değişiklik yapılması
C) Miri arazinin mülk araziye dönüşmesi
D) Dirlik sisteminin bozulması
E) Kapıkulu askerlerinin sayısının artması

11. Osmanlı Devleti'nin önemli gelirlerinden biri de gümrük

 vergisi idi. Ancak bu vergi yükselme döneminden f itibaren

 azalmaya başlamıştır.
Osmanlı Devleti'nin gümrük vergilerinin azalmasında aşağıda

kilerden hangisinin etkili olmadığı söylenebilir?
A) Batı ile ilişkilerin geliştirilmek istenmesinin
B) Ticaret yollarının yer değiştirmesinin
C) Ganimetlerin artmasının j
D) Bazı devletlere ayrıcalıklar verilmesinin j
E) Avrupa'da sanayinin gelişmesinin j

12. I. Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması
II. Londra Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
III. Avrupa'da Sanayi İnkılabı'nın gerçekleşmesi
IV. Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'nin imzalanması
V. Yerli malı kullanılması
Osmanlı Devleti'nde ticaretin zarar görmesi ve yerli ima

lathanelerin kapanmasında yukarıdakilerden hangilerinin

etkisi daha çok olmuştur?
A) I, III ve IV B) I, II ve IV C) I, II ve III
D) II, IV ve V E) II, III ve IV
TEST:3CEVAP ANAHARI:
1. E 2. C 3. D 4. A 5. B 6.
D 7. E 8. E 9. D 10. B 1

  ***********************

TEST:4

1. Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur."
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek olarak gösterilemez?
A) Mekkelilerin İslamiyet’in yayılmasına karşı çıkması
B) Göçebe Türklerin yerleşik yaşama geçmeyi kabul etmemesi
C) Yeniçerilerin batı türü eğitime tepki göstermesi
D) Ulema sınıfının fesin zorunlu başlık olarak kabul edilmesine

 tepki göstermesi
E) Osmanlılarda "ülke hanedanının ortak malıdır." anlayışının be

nimsenmemesi

2. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıl başlarına kadar padişahlığın

 babadan oğula geçmesine karşın, hangi şehzadenin padişah olacağı

 konusunda kesin kuralların olmaması taht kavgalarına neden olmak
taydı.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek olarak gösterilemez?
A) II. Bayezid-Cem mücadelesi
B) Şehzade Selim'in II. Bayezid'e karşı mücadele etmesi
C) Fetret devrinde yaşanan şehzadeler mücadelesi
D) I. Mehmet döneminde çıkan Şeyh Bedrettin ayaklanması
E) II. Murat döneminde yaşanan Şehzade Mustafa olayı

3. Osmanlılarda sadrazam olabilmek için belirli bir kuralın olmaması

aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Devşirme sisteminin uygulanmamasının
B) Divan örgütünün yetkileri sınırlandırmasının
C) Taht kavgaları çıkmasının önlenmesinin
D) Dirlik sisteminin yeniden düzenlenmesinin
E) Yetenekli olan herkese yönetimde görev alma hakkı verilmesinin

4. Osmanlı Devleti'nde divan üyelerinden bazıları şunlardır:
I. Veziriazam
II. Vezir
III. Defterdar
IV Nişancı
V Kazasker
Bunlardan hangilerinin sayısı, sınırların genişlemesine paralel

 olarak artırılmıştır?
A) I, II ve III B) II, III ve V C) II, IV ve V
D) I, III ve V E) III, IV ve V

5. Osmanlı Devleti döneminde görülen;
I. Fethedilen yerlere merkezden yönetici gönderilmesi
II. Has ve zeametlerin miras olarak bırakılamaması
III. Divan toplantılarına padişahın katılmaması
IV. Kadıların verdiği kararların ancak Divan-ı Hümayun' da

 görüşülerek değiştirilebilmesi gibi uygulamalardan hangileri,

yerel unsurların güçlenmesini önleme amacına yöneliktir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve IV E) II ve IV

6. Osmanlı Devleti'nde;
I. İlk defa tımar alanlar mutlaka padişahın huzuruna çıkardı.
II. Tımar miktarının artırılması padişah fermanıyla olurdu.
Bu uygulamaların amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Tımarlı sipahilerin sayısını azaltmak
B) Kapıkulu askerlerini denetim altına almak
C) Dirlik sahiplerini kontrol altında bulundurmak
D) Üretim artışını sağlamak
E) Tarımsal çalışmaları yönlendirmek

7. Osmanlı Devleti döneminde görülen;
I. Vergilerin artırılması
II. Toprağın üç yıl boş bırakandan alınıp bir başkasına verilmesi
III. Saliyaneli eyaletlerde vergilerin iltizam yoluyla toplanması
gibi uygulamalardan hangilerinin tarımsal üretimi artırma amacına

 yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

8. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde halk arasında din ayrımı

yapılmadığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisi alınması
B) Müslüman olmayanların medreselerde eğitim görememesi
C) Müslüman olmayanlara da ticaret serbestliğinin tanınması
D) Devlet memuru olabilmek için Müslüman olma şartı aranması
E) Azınlıkların askere alınmaması

9. Osmanlı Devleti'nde Lonca teşkilatının;
I. Çırak-kalfa-tısta yöntemiyle eleman yetiştirilmesi
II. Sadece Müslümanların üye olarak kabul edilmesi
III. Üyelere kredi sağlaması
IV. Kalitesiz üretim yapanların meslekten çıkarılması
gibi uygulamalarından hangilerinin nitelikli eleman yetiştirme

amacına yönelik olduğu söylenebilir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV
D) III ve IV E) I ve III

10. Osmanlı Devleti'nde görülen
I. Pençik sisteminin uygulanması
II. Devşirme yasasının hazırlanması
III. III. Murat döneminde devşirme yasasına aykırı asker  alınması
IV. Dirlik sisteminin bozulmasıyla tımarlı sipahilerin sayısının azal
ması gibi uygulamalardan hangileri, orduda huzursuzluk çıkmasında
daha etkiliolmuştur?
A) Yalnız III B) I ve III C) Yalnız IV
D) II ve III E) I ve IV

11. - Osmanlı Devleti'nde çiftbozan vergisi toprağı boş bırakan veya

 terkeden köylülerden alınırdı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu vergi j ile sağlanmak istenen

amaçlardan biri olduğu söylenemez?
A) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
B) İç göçü denetim altına almak
C) Mültezimlerin halka baskı yapmasına engel olmak
D) Üretim-tüketim dengesinin bozulmasını önlemek
E) Vergi gelirlerinin düşmesini engellemek

12. XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti'nde

 görülen bazı gelişmeler şunlardır:
I. Dış ticaret açığı hızla büyümüştür.
II. Ekonomi, tarımsal ürünlerin ihracı, sanayi ürünlerinin ithaline

 dayanmaktadır.
III. Ulusal ayaklanmalar giderek artmıştır. IV. Merkezi otorite

zayıflamıştır. i
i Bunlardan hangileri, Avrupa'da yaşanan Endüstri
Devrimi'nin Osmanlı Devleti'ne yansıması olarak
kabul edilebilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) III ve IV E) II ve IV

TEST:4 CEVAP ANAHTARI
1. E 2. D 3. E 4. B 5. A 6. C 7. B 8. C 9. B 10. A                     
11. C 12. A

*******************************'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=