İÇİNDEKİLER

LİSE:4
LİSE:3
İRFAN GEZER
LİSE:1
LİSE:2
=> DÜNYANIN İLK STANDART KANUNU
=> UYARI:Tarih-10
=> YERLEŞİM DURUMUNA GÖRE OSMANLI TOPLUMU
=> OSMANLI'DA ÜRETİM
=> TARİH-2
=> * OSMANLI TOPLUMU*
=> Osmanlı Devlet Anlayışı
=> ERMENİ SORUNU
=> OSMANLI'DA TİCARET
=> OSMANLI EKONOMİSİ
=> OSMANLIDA KÜLTÜR
=> OSMANLILARDA EĞİTİMDE YENİLEŞME
=> *OSMANLIDA EĞİTİM VE OĞRETİM*
=> OSMANLI UNVANLARI
=> ŞEHZADELERİN VALİLİK YAPTIKLARI YERLER
=> OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ
=> UYARI(Osm.Dev.Kur .Dön)
=> OSMANLI – TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE KURULMUŞ OLAN SİYASİ PARTİLER
=> OSMANLI PADİŞAHLARI
=> OSMANLI ŞECERESİ
=> İLKLER-OSMANLI TARiHiNDE
=> Padişahlar Eşleri
=> Padişahların Yaşları
=> TİCARET YOLLARI
=> Osm .Sadrazamları(Kur.dön)
=> Sadrazamlar(Yük.dön)
=> Sadrazamlar(Duraklama dön.)
=> Sadrazamlar(Gerileme dön)
=> Sadrazamlar(Dağılma dön)
=> Osmanlı Arması
=> Test-TARİHİ-II (1800-1900
=> Test-OSMANLI SİYASI TARİHİ - II (1600 - 1800)
=> TEST/Osm/Kültür
=> TEST- OSM DEV( 1300-1600)
Yeni sayfanın başlığıTEST- OSM  DEV( 1300-1600)

OSMANLI SİYASI TARİHİ-I (1300-1600)
1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu'nun durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Anadolu Selçuklu Devleti güç yitirmiştir.
B) Anadolu'da Moğol egemenliği sürmektedir.
C) Bizans İmparatorluğunda taht kavgaları yaşanmaktadır.
D) Trabzon Rum Devleti'nin varlığına İlhanlılar tarafından son verilmiştir.
E) Anadolu beylikleri arasında siyasal birliği sağlama mücadelesi yaşanmaktadır.
2. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde meydana gelen
- Karesi Beyliği'nin ortadan kaldırılması
- Çimpe Kalesi'nin Bizans İmparatorluğu'ndan geçici üs olarak kullanılmak üzere alınması
gibi gelişmelerle ilgili olarak;
I. Devlet örgütleri oluşturulmuştur.
II. Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamak için çalışılma yapılmıştır.
III. Rumeli'ye geçilmiştir.
IV. Haçlı ordularıyla mücadele edilmektedir.
V. Balkanlarda iskan politikası uygulanmaktadır. yargılarından hangileri savunulabilir?
A) I, II ve III B)III ve V C) II ve IV
D) I, III ve V E) II ve III
3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde batıdaki fetihlerini kolaylaştıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Balkan devletleri arasındaki çatışmalar
B) Bizans İmparatorluğu'nda yaşanan saltanat kavgaları
C) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanmış olması
D) Savaşların cihat özelliği taşıması
E) Balkanlarda güçlü bir merkezi devletin olmaması
4. I. Murat'ın,
- Kardeşini öldürterek padişah olması
- "Devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır." anlayışının yerine, "Devlet padişah ve oğullarının malıdır." anlayışını getirmesi
gibi çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Saltanat kavgaları engellenmeye çalışılmıştır.
B) Fetret devrinin başlamasına neden olmuştur.
C) Devletin parçalanması engellenmek istenmiştir.
D) Hükümdarlık babadan oğula geçmiştir.
E) Merkeziyetçi anlayışın uygulanmasına çalışılmıştır.
5. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında ver almaz?
A) Türklerin Balkanlardan çıkarılması
B) Fetret devrinin yaşanması
C) İstanbul'un fethinin gecikmesi
D) Anadolu Türk siyasal birliğinin bozulması
E) Balkan fetihlerinin durması
6. II. Murat'ın saltanatının ilk yıllarında Mustafa Çelebi ve Şehzade Mustafa ayaklanmaları ile mücadele etmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fetret devrine son vermek
B) Devlet adamlarının desteğini sağlamak
C) Anadolu Türk birliğini kurmak
D) Yeniçerilerin ayaklanmasını önlemek
E) Merkezi otoriteyi korumak
7. II. Mehmet, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamak, Bizans'ın Avrupalı devletleri kışkırtmasını önlemek ve ticaret yollarını denetlemek için İstanbul'u almayı gerekli gördü.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un alınmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Anadolu ve Rumeli arasındaki bütünlüğün sağlanması
B) Osmanlı ordusunun Rumeli'ye geçişinin kolaylaşması
C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
D) Anadolu beyliklerine Bizans'ın yapacağı desteğin önlenmesi
E) Avrupa'nın saldırı gerekçelerinden birinin yok edilmesi
8. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan fetihlerden hangisinde ekonomik amaçtan çok siyasal amaç düşünülmüştür?
A) Amasra'nın alınması
B) Kırım'ın alınması
C) Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman'ın alınması
D) Ege Adalarının fethi
E) Trabzon Rum Devleti'ne son verilmesi
9. Aşağıdakilerden hangisi Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
A) Padişahların halife unvanını alması
B) Suriye, Filistin ve Mısır topraklarının alınması
C) Bol miktarda ganimet ele geçirilmesi
D) Venediklilerin vergiye bağlanması
E) Dulkadiroğulları Beyliği'nin yıkılması
10. I. Abbasi Halifesi Harun Reşit veziri Bermekoğulları ile mücadele ederek bu aileyi görevden uzaklaştırdı.
II. Fatih Sultan Mehmet veziriazam Çandarlı Halil ile uğraşarak bu aileyi görevden uzaklaştırdı.
Hükümdarlarla vezirler arasında görülen mücadelelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet örgütünü düzenlemek
B) Haçlı ordularını durdurmak
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
D) Gelir kaynaklarını artırmak
E) Düzenli orduyu güçlendirmek
11. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Kanuni di neminde çıkmamıştır?
A) Şahkulu isyanı
B) Kalenderoğlu isyanı
C) Canberd Gazali isyanı
D) Ahmet Paşa isyanı
E) Baba Zünnun isyanı
12. Yükselme döneminde görülen;
- Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi
- Hint Deniz Seferleri'nin yapılması
- Süveyş Kanalı projesinin hazırlanması
gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine kan bir önlem niteliği taşıdığı söylenebilir?
A) Haçlı birliğinin kurulmasına
F>) Coğrafi Keşiflerin sonuçlarına
C) Merkezi otoritenin zayıflamasına
D) Denizlerdeki egemenliğin zayıflamasına
E) Avrupa'daki siyasi birliğin bozulmasına
CEVAP ANAHTARI________
1. D 2. E 3. C 4. B 5. A 6. E 7. 8. C 9. E 10. C 11. A 12. B

 

TEST:2

OSMANLI SİYASI TARİHİ-I (1300-1600)
1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu'nun durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Anadolu Selçuklu Devleti güç yitirmiştir.
B) Anadolu'da Moğol egemenliği sürmektedir.
C) Bizans İmparatorluğunda taht kavgaları yaşanmaktadır.
D) Trabzon Rum Devleti'nin varlığına İlhanlılar tarafından son verilmiştir.
E) Anadolu beylikleri arasında siyasal birliği sağlama mücadelesi yaşanmaktadır.
2. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde meydana gelen
- Karesi Beyliği'nin ortadan kaldırılması
- Çimpe Kalesi'nin Bizans İmparatorluğu'ndan geçici üs olarak kullanılmak üzere alınması
gibi gelişmelerle ilgili olarak;
I. Devlet örgütleri oluşturulmuştur.
II. Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamak için çalışılma yapılmıştır.
III. Rumeli'ye geçilmiştir.
IV. Haçlı ordularıyla mücadele edilmektedir.
V. Balkanlarda iskan politikası uygulanmaktadır. yargılarından hangileri savunulabilir?
A) I, II ve III B)III ve V C) II ve IV
D) I, III ve V E) II ve III
3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde batıdaki fetihlerini kolaylaştıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Balkan devletleri arasındaki çatışmalar
B) Bizans İmparatorluğu'nda yaşanan saltanat kavgaları
C) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanmış olması
D) Savaşların cihat özelliği taşıması
E) Balkanlarda güçlü bir merkezi devletin olmaması
4. I. Murat'ın,
- Kardeşini öldürterek padişah olması
- "Devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır." anlayışının yerine, "Devlet padişah ve oğullarının malıdır." anlayışını getirmesi
gibi çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Saltanat kavgaları engellenmeye çalışılmıştır.
B) Fetret devrinin başlamasına neden olmuştur.
C) Devletin parçalanması engellenmek istenmiştir.
D) Hükümdarlık babadan oğula geçmiştir.
E) Merkeziyetçi anlayışın uygulanmasına çalışılmıştır.
5. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında ver almaz?
A) Türklerin Balkanlardan çıkarılması
B) Fetret devrinin yaşanması
C) İstanbul'un fethinin gecikmesi
D) Anadolu Türk siyasal birliğinin bozulması
E) Balkan fetihlerinin durması
6. II. Murat'ın saltanatının ilk yıllarında Mustafa Çelebi ve Şehzade Mustafa ayaklanmaları ile mücadele etmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fetret devrine son vermek
B) Devlet adamlarının desteğini sağlamak
C) Anadolu Türk birliğini kurmak
D) Yeniçerilerin ayaklanmasını önlemek
E) Merkezi otoriteyi korumak
7. II. Mehmet, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamak, Bizans'ın Avrupalı devletleri kışkırtmasını önlemek ve ticaret yollarını denetlemek için İstanbul'u almayı gerekli gördü.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un alınmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Anadolu ve Rumeli arasındaki bütünlüğün sağlanması
B) Osmanlı ordusunun Rumeli'ye geçişinin kolaylaşması
C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
D) Anadolu beyliklerine Bizans'ın yapacağı desteğin önlenmesi
E) Avrupa'nın saldırı gerekçelerinden birinin yok edilmesi
8. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan fetihlerden hangisinde ekonomik amaçtan çok siyasal amaç düşünülmüştür?
A) Amasra'nın alınması
B) Kırım'ın alınması
C) Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman'ın alınması
D) Ege Adalarının fethi
E) Trabzon Rum Devleti'ne son verilmesi
9. Aşağıdakilerden hangisi Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
A) Padişahların halife unvanını alması
B) Suriye, Filistin ve Mısır topraklarının alınması
C) Bol miktarda ganimet ele geçirilmesi
D) Venediklilerin vergiye bağlanması
E) Dulkadiroğulları Beyliği'nin yıkılması
10. I. Abbasi Halifesi Harun Reşit veziri Bermekoğulları ile mücadele ederek bu aileyi görevden uzaklaştırdı.
II. Fatih Sultan Mehmet veziriazam Çandarlı Halil ile uğraşarak bu aileyi görevden uzaklaştırdı.
Hükümdarlarla vezirler arasında görülen mücadelelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet örgütünü düzenlemek
B) Haçlı ordularını durdurmak
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
D) Gelir kaynaklarını artırmak
E) Düzenli orduyu güçlendirmek
11. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Kanuni di neminde çıkmamıştır?
A) Şahkulu isyanı
B) Kalenderoğlu isyanı
C) Canberd Gazali isyanı
D) Ahmet Paşa isyanı
E) Baba Zünnun isyanı
12. Yükselme döneminde görülen;
- Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi
- Hint Deniz Seferleri'nin yapılması
- Süveyş Kanalı projesinin hazırlanması
gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine kan bir önlem niteliği taşıdığı söylenebilir?
A) Haçlı birliğinin kurulmasına
F>) Coğrafi Keşiflerin sonuçlarına
C) Merkezi otoritenin zayıflamasına
D) Denizlerdeki egemenliğin zayıflamasına
E) Avrupa'daki siyasi birliğin bozulmasına
CEVAP ANAHTARI________
1. D 2. E 3. C 4. B 5. A 6. E 7. 8. C 9. E 10. C 11. A 12. B

 

TEST:3

OSMANLI SİYASİ TARİHİ-I (1300-1600)
1. Tarih boyunca en çok kuşatılan şehirlerin başında İstanbul gelir. Osmanlılar da İstanbul’u birkaç kez kuşatmış ve 1453 yılında fethetmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u kuşatmasının amaçlarından biri değildir?
A) İstanbul'un coğrafi konumundan yararlanmak
B) Rönesans Hareketleri'ne yardımcı olmak
C) Toprak bütünlüğünü sağlamak
D) Uluslararası ticarette etkili olmak
E) İslam dünyasında saygınlığını artırmak
2. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin hem Türk-İslam hem de dünya tarihi açısından önemli sonuçları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bunlardan biri olduğu savunulamaz?
A) İtalya'ya giden Bizanslı bilginlerin Rönesans'ın gelişimine katkıda bulunması
B) Ticaret yollarının önemli bir merkezinin ele geçirilmesi
C) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün sağlanması
D) Avrupa'daki merkezi krallıkların etkisini kaybetmesi
E) Osmanlı Devleti'nin batıda ilerlemesinin kolaylaşması
3. Fatih döneminde Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım ele geçirildi.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir?
A) Bizans'ı canlandırma çabaları sona erdi.
B) Anadolu siyasi birliği sağlandı.
C) Karadeniz'de Osmanlı egemenliği kuruldu.
D) Ege adaları ele geçirildi.
E) Anadolu ve Rumeli'de toprak bütünlüğü sağlandı.
4. Fatih Sultan Mehmet, Venediklilerle olan ilişkilerinde değişik olasılıkları göz önünde bulundurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Venedik ile olan ilişkilerde Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirmeyi düşündüğü amaçlardan biri değildir?
A) Deniz ticaretini geliştirmek
B) Haçlı Seferleri'nin oluşmasını önlemek
C) Ege Denizi'nde üstünlük sağlamak
D) Anadolu siyasi birliğini sağlamak
E) Macar-Venedik ittifakının kurulmasına engel olmak
5. Fatih döneminde, Türk devlet adamlarının yönetimdeki etkinliğinin azaldığı, üst düzey görevlere daha çok devşirme kökenli devlet adamlarının getirildiği görülür.
Bu uygulamanın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Osmanlı ailesinin yönetimdeki egemenliğini güçlendirmek
B) Yönetim kademelerini devletin tüm uyruklarına açmak
C) Devlet adamlarını sistemli bir şekilde yetiştirmek
D) Devlet giderlerini azaltmak
E) Yönetimin halk üzerindeki baskısını azaltmak
6. Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezid dönemi ile ilgili gelişmelerden biri değildir?
A) Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı'nm alınması
B) Memlükler ile savaşılması
C) Şahkulu ayaklanmasının çıkması
D) Cem Sultan'ın ayaklanması
E) İpek Yolu'nun denetim altına alınması
7. II. Bayezid döneminin, yükselme dönemi içinde geçici bir duraklama dönemi olarak nitelendirilmesinin nedenlerinden biri de padişahın pasif kişiliğidir.
II. Bayezid döneminde yaşanan,
I. Şahkulu Ayaklanmasının çıkması
II. Safevi Devleti'nin Anadolu'daki etkinliklerinin artması
III. Venedik ile yapılan deniz savaşlarında arasında başarılı sonuçlar alınması
gibi gelişmelerden hangilerinin padişahın bu özelliğinden kaynaklandığı savunulamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
8. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde Avrupalı devletlere tanınan ekonomik ayrıcalıkların en önemli amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Hıristiyan devletlerin birlik oluşturmalarını önlemek
B) Askeri destek almak
C) Gemi yapım tekniğini geliştirmek
D) Hıristiyan ve Müslüman halk arasındaki düşmanlığı gidermek
E) Ele geçirilen toprakları savunmak
9. Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı fethinden sonra Mekke şerifi kentin anahtarlarını Yavuz Sultan Selim'e gönderdi. Daha önce Memlüklere bağlı olan Hicaz bölgesi ve halifelik Osmanlıların kontrolüne geçmiş oldu.
Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti meşruti devlet niteliği kazandı.
B) İslam dünyasının siyasi liderliği Osmanlı Devleti'ne geçti.
C) Divan örgütünün yetkileri artırıldı.
D) Arabistan'da siyasi birlik sağlandı.
E) Osmanlı Devleti'nin merkezi yönetim anlayışı güçlendi.
10. Yavuz Sultan Selim'in aşağıdaki gelişmelerin hangisinde katkısı yoktur?
A) İslam dünyasının siyasi liderliğinin ele geçirilmesi
B) Baharat Yolu üzerinde denetim kurulması
C) Doğudan gelecek tehlikelerin önlenmesi
D) Anadolu Türk siyasal birliğinin sağlanması
E) Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle mücadele edilmesi
11. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin benzer gelişmeleri olarak gösterilemez?
A) Yabancı devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi
B) Anadolu birliğini sağlamak için çalışmalar yapılması
C) Venedik ile savaşılması
D) Hıristiyan birliğinin parçalanmasına yönelik politika izlenmesi
E) Devlet düzeni ile ilgili kanunlar yapılması
12. Kanuni döneminde görülen;
- Preveze Deniz Savaşı
- Trablusgarp'ın fethedilmesi
- Cerbe Deniz Savaşı
gibi gelişmeler ve sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuzey Afrika'da fetihler devam etmektedir.
B) Akdeniz'de Haçlılara karşı başarılı sonuçlar alınmıştır.
C) Osmanlı donanması güçlenmiştir.
D) Coğrafi Keşiflerin neden olduğu olumsuz gelişmelere son verilmiştir.
E) Osmanlı Devleti'nin sınırları genişlemiştir.
CEVAP ANAHTARI________
1. B 2. D 3. C 4. D 5. A 6. E 7. C 8. A 9. B 10. E 11. B 12. D

 'Çalışmadan,Öğrenmeden,Yorulmadan,rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler;evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetleri ni ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar… ATATÜRK

=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=